Aby wspomóc firmy dotknięte sytuacją związaną z Covid-19, one.com oferuje darmowe domeny .one oraz usługę Sklepu internetowego dla wszystkich klientów.

Skorzystaj z oferty

one.com - Umowa o rejestrację domeny

1. Umowa

1.1 Niniejsza Umowa o rejestrację domeny („Umowa”) została zawarta pomiędzy one.com A/S („one.com”, „my” lub „prowadzący rejestr”) a użytkownikiem („użytkownik” lub „rejestrator”), osobą fizyczną lub prawną dokonującą rejestracji domeny za naszym pośrednictwem. Korzystanie z naszych usług przez użytkownika oznacza jego zgodę na przestrzeganie wszystkich postanowień niniejszej Umowy.

2. Rejestracja nazwy domeny

2.1 W ramach procesu rejestracji nazwy domeny użytkownik jest zobowiązany przekazać nam dokładne i rzetelne informacje kontaktowe, w tym:

a. pełną nazwę i adres pocztowy właściciela nazwy domeny;
b. nazwę podstawowego serwera nazw oraz alternatywnych serwerów nazw dla nazwy domeny;
c. imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu i numer faksu (jeśli jest dostępny) osoby wyznaczonej jako kontakt administracyjny dla nazwy domeny;
d. imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu i numer faksu (jeśli jest dostępny) osoby kontaktowej ds. rozliczeń dla nazwy domeny oraz
e. imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu i numer faksu (jeśli jest dostępny) osoby wyznaczonej jako kontakt techniczny dla nazwy domeny.

2.2 Nie gwarantujemy, że użytkownik będzie mógł dokonać rejestracji nazwy domeny, nawet jeśli nasz system będzie wskazywał, że dana nazwa domeny jest dostępna.

2.3 Nazwa domeny zostanie uznana za aktywną w momencie, gdy właściwy organ przyjmie wniosek o rejestrację lub odnowienie nazwy domeny oraz dokona rejestracji lub odnowienia nazwy domeny.

2.4 Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub nieścisłości w procesie rejestracji lub odnawiania nazwy domeny.

2.5 Użytkownik zgadza się, że dokonanie rejestracji lub rezerwacji wybranej przez niego nazwy domeny nie wyłącza możliwości wyrażenia zastrzeżeń wobec takiej rejestracji, rezerwacji lub wykorzystywania nazwy domeny.

3. Oświadczenia użytkownika

3.1 Składając wniosek o rejestrację nazwy domeny albo zwracając się do nas z prośbą o utrzymanie lub odnowienie rejestracji nazwy domeny, użytkownik niniejszym oświadcza i gwarantuje nam, że

a. informacje udzielone przez niego w związku z rejestracją, utrzymaniem lub odnowieniem nazw domeny są kompletne i dokładne;
b. zgodnie z najlepszą wiedzą użytkownika proces rejestracji nazwy domeny oraz sposób jej bezpośredniego lub pośredniego wykorzystywania nie będzie w żaden sposób naruszać praw osób trzecich;
c. użytkownik nie będzie zaangażowany w proces rozpowszechniania złośliwego oprogramowania ani botnetów działających w niedozwolony sposób, a także w działania obejmujące phishing, piractwo, naruszanie znaków towarowych lub praw autorskich, oszukańcze lub podstępne praktyki, fałszerstwo lub inne działania sprzeczne z obowiązującym prawem;
d. użytkownik nie będzie wykorzystywał nazwy domeny w sposób stanowiący naruszenie jakichkolwiek zasad ICANN lub zasad rejestracji, obowiązujących wymogów prawa i odpowiednich przepisów bądź praw osób trzecich;
e. użytkownik będzie dokonywał korekty i aktualizacji informacji na swój temat w ciągu siedmiu (7) dni od daty ich zmiany;
f. użytkownik będzie odpowiadał w ciągu piętnastu (15) dni na wszelkie nasze pytania dotyczące dokładności informacji kontaktowych powiązanych z procesem rejestracji nazwy domeny użytkownika.
możliwość transferu Twojej domeny zostanie zablokowana w celu uniknięcia wprowadzenia nieautoryzowanych zmian.

3.2 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że naruszenie jego oświadczeń będzie stanowić naruszenie istotnych warunków Umowy, powodujące jej wypowiedzenie przez nas lub przez prowadzącego rejestr ze skutkiem natychmiastowym, niezwłocznie po wystąpieniu takiego naruszenia, i/lub zawieszenie i/lub anulowanie rejestracji nazwy domeny bez zwracania użytkownikowi jakichkolwiek opłat i bez powiadomienia.

4. Opłaty

4.1 Użytkownik zgadza się uiszczać obowiązujące opłaty za wybrane usługi. Obowiązujące opłaty można znaleźć na naszej stronie internetowej. Faktury za wszystkie opłaty są wystawiane na dane właściciela przestrzeni Web zarejestrowanego w one.com.

4.2 Żadne opłaty należne na mocy niniejszej Umowy nie podlegają zwrotowi nawet w przypadku zawieszenia, anulowania lub przeniesienia rejestracji domeny przed upływem okresu rejestracji.

5. Okres obowiązywania

5.1 Niniejsza Umowa obowiązuje przez cały okres rejestracji nazwy domeny, wybrany, zarejestrowany i opłacony w procesie rejestracji nazwy domeny. W przypadku chęci odnowienia lub przedłużenia w inny sposób okresu rejestracji nazwy domeny przez użytkownika okres obowiązywania Umowy ulegnie odpowiedniemu przedłużeniu. W przypadku przeniesienia nazwy domeny przez użytkownika lub w wyniku działań innego podmiotu prowadzącego rejestr postanowienia niniejszej Umowy wygasną.

6. Zmiany niniejszej Umowy

6.1 Użytkownik wyraża zgodę na modyfikowanie przez nas niniejszej Umowy lub jakichkolwiek innych powiązanych i/lub mających zastosowanie porozumień w stopniu niezbędnym dla zapewnienia ich zgodności z naszymi umowami lub wymogami nałożonymi przez ICANN, rejestr bądź inny podmiot lub osobę fizyczną, a także w celu dopasowania ich do zmieniających się okoliczności. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy będą zamieszczane na naszej stronie internetowej. Dalsze korzystanie z usług przez użytkownika będzie oznaczać akceptację zmienionych warunków.

6.2 W przypadku braku akceptacji jakiejkolwiek zmiany użytkownik może złożyć wniosek o anulowanie nazwy domeny lub przeniesienie jej do innego akredytowanego rejestru. Użytkownik zgadza się, że takie anulowanie lub przeniesienie będzie stanowić wyłączny środek prawny przysługujący mu w przypadku braku akceptacji jakichkolwiek zmian niniejszej Umowy lub jakichkolwiek innych powiązanych i/lub mających zastosowanie porozumień.

7. Odnawianie i utrata nazwy domeny

7.1 Odnawiamy rejestrację domen funkcjonalnych przed ich wygaśnięciem, o ile użytkownik uiści wcześniej obowiązujące opłaty.

7.2 Przed wygaśnięciem nazwy domeny dwukrotnie powiadamiamy rejestratora domeny, przekazując mu instrukcje dotyczące odnowienia nazwy domeny. Pierwsze powiadomienie jest wysyłane za pośrednictwem wiadomości e-mail około miesiąca przed wygaśnięciem. Drugie powiadomienie jest wysyłane za pośrednictwem wiadomości e-mail około tygodnia przed wygaśnięciem. Jeśli rejestracja domeny nie zostanie odnowiona, w ciągu pięciu dni od daty jej wygaśnięcia przesyłamy rejestratorowi domeny dodatkowe powiadomienie o jej wygaśnięciu zawierające instrukcje na temat przywrócenia nazwy domeny.

7.3 Powiadomienia o wygaśnięciu wysyłamy za pośrednictwem wiadomości e-mail rejestratorowi domeny w języku, w którym została sporządzona umowa o rejestracji. Wszelkie odnośne informacje na temat daty wygaśnięcia, sposobu odnawiania domeny oraz zalecanych działań są zawarte w powiadomieniu wysyłanym za pośrednictwem wiadomości e-mail.

7.4 Oferujemy okres prolongaty wykupu wynoszący 30 dni od daty wygaśnięcia domeny funkcjonalnej. W okresie prolongaty wykupu możemy przywrócić domenę na wniosek rejestratora. Opłata z tytułu przywrócenia domeny jest zawarta w naszym cenniku.

7.5 Brak odnowienia przez użytkownika rejestracji domeny w okresie prolongaty wykupu będzie oznaczać jego rezygnację z nazwy domeny, a tym samym jej dostępność na sprzedaż i możliwość rejestracji przez jakąkolwiek stronę trzecią.

8. Obowiązujące zasady i spory dotyczące nazwy domeny

8.1 Użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich zasad konsensusu ICANN oraz wszystkich zasad innych odpowiednich operatorów rejestrów, w tym między innymi zasad Uniform Rapid Suspension Procedure („URS”) oraz Uniform Domain Name Dispute Resolution („UDRP”.

8.2 W przypadku gdy strona trzecia wyrazi zastrzeżenia wobec rejestracji lub rezerwacji nazwy domeny użytkownika, użytkownik będzie podlegać postanowieniom określonym w zasadach dotyczących sporów, przyjętych przez odpowiedni rejestr.

8.3 W przypadku gdy otrzymamy powiadomienie o złożeniu na ręce organu sądowego lub administracyjnego skargi dotyczącej nazwy domeny, będziemy mogli wedle własnego uznania zawiesić możliwość korzystania z nazwy domeny oraz możliwość dokonywania zmian wpisów rejestracyjnych do momentu:

a. otrzymania stosownego polecenia od danego organu sądowego lub administracyjnego lub
b. otrzymania od obu stron powiadomień o rozwiązaniu sporu.

9. Zawieszenie i anulowanie

9.1 Możemy wedle własnego uznania zawiesić lub anulować rejestrację nazwy domeny użytkownika:

a. w przypadku naruszenia przez użytkownika postanowień niniejszej Umowy;
b. w przypadku nieuiszczenia należnych opłat lub niedostarczenia dokładnych informacji kontaktowych lub rozliczeniowych przez użytkownika;
c. w przypadku wystąpienia błędu w procesie rejestracji danej nazwy domeny;
d. zgodnie z wymogami ICANN lub operatora rejestru;
e. w celu ochrony integralności i stabilności one.com oraz odpowiedniego rejestru;
f. w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, regułami ustanowionymi przez władze, wnioskami organów ścigania i orzeczeniami sądowymi;
g. zgodnie z wymogami jakiegokolwiek procesu rozwiązywania sporów lub
h. w celu uniknięcia odpowiedzialności cywilnej lub karnej.

10. Przeniesienie własności

10.1 Osobą oznaczoną jako rejestrator w protokole WHOIS powinien być zarejestrowany właściciel nazwy. Osobę oznaczoną jako kontakt administracyjny w momencie zabezpieczania konta kontrolującego uważa się za osobę wyznaczoną i uprawnioną przez rejestratora do zarządzania nazwą domeny. Jeśli jednak rejestrator nie jest jednocześnie właścicielem przestrzeni Web zgodnie z rejestracją w one.com, takie zarządzanie może odbywać się wyłącznie poprzez przesyłanie one.com pisemnych wniosków z dołączonym właściwym identyfikatorem. Użytkownik zobowiązuje się przed przeniesieniem własności nazwy domeny na inną osobę („przejmującego”) zobligować przejmującego do potwierdzenia w sposób pisemny zgody na przestrzeganie wszystkich postanowień niniejszej Umowy. Jeśli przejmujący nie zdoła wyrazić takiej zgody w uzasadniony sposób (określony przez one.com wedle jej uznania), wówczas takie przeniesienie będzie nieważne.

11. Naruszenie praw

11.1 Użytkownik zgadza się, że nieprzestrzeganie któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy bądź jakiejkolwiek zasady lub zbioru zasad ICANN lub rejestru może zostać przez nas uznane za naruszenie istotnych warunków Umowy i może skutkować przesłaniem przez nas pisemnego powiadomienia opisującego naruszenie. Jeśli użytkownik nie dostarczy w ciągu piętnastu (15) dni kalendarzowych od daty takiego powiadomienia dowodów, które zgodnie z naszymi uzasadnionymi oczekiwaniami zaprzeczą, że użytkownik dopuścił się naruszenia swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, wówczas będziemy mogli rozwiązać niniejszą Umowę i usunąć rejestrację nazwy domeny. Żadne tego typu naruszenie ze strony użytkownika nie będzie uznawane za usprawiedliwione wyłącznie z uwagi na brak naszej wcześniejszej reakcji na to lub inne naruszenie.

12. Zwolnienie z odpowiedzialności

12.1 Użytkownik zobowiązuje się zabezpieczyć one.com, ICANN i odpowiednie rejestry oraz ich członków rad nadzorczych i kierownictwa wyższego szczebla, pracowników, przedstawicieli, podmioty stowarzyszone i wykonawców oraz zwolnić ich z odpowiedzialności z tytułu wszelkich zobowiązań, roszczeń i wydatków, w tym kosztów obsługi prawnej, związanych w sposób bezpośredni lub pośredni z:

a. rejestracją użytkownika i korzystaniem z zarejestrowanej nazwy domeny;
b. korzystaniem z nazwy domeny w sposób stanowiący naruszenie niniejszej Umowy lub
c. naruszeniem przez użytkownika jakichkolwiek praw stron trzecich, w tym praw własności intelektualnej.

12.2 Niniejsze zobowiązanie do zwolnienia z odpowiedzialności pozostanie w mocy również po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy.

13. Zasady ochrony prywatności

13.1 Informacje gromadzone na temat użytkownika podlegają naszym Zasadom ochrony prywatności, które włącza się niniejszym do Umowy przez odniesienie. Nasze Zasady ochrony prywatności można znaleźć tutaj. Zawierając z nami umowę, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych w sposób opisany w Zasadach ochrony prywatności.

13.2 Nie będziemy przetwarzać danych osobowych pozyskiwanych od użytkownika w sposób niezgodny z celem i ograniczeniami opisanymi w naszych Zasadach ochrony prywatności oraz podejmiemy wszelkie uzasadnione środki ostrożności, aby chronić dane osobowe przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystywaniem, nieautoryzowanym dostępem i ujawnieniem, modyfikacją i zniszczeniem.

13.3 Rejestracja nazwy domeny wymaga udostępnienia informacji użytkownika, w całości lub w części, operatorowi odpowiedniego rejestru oraz ICANN. Zgodnie z wymogami ICANN informacje te muszą zostać upublicznione za pośrednictwem protokołu WHOIS. Operator rejestru również może być zobowiązany do udostępnienia tych informacji za pośrednictwem protokołu WHOIS. Zarówno one.com, jak i operator rejestru mogą być zobowiązani archiwizować takie informacje przy użyciu usługi depozytowej świadczonej przez stronę trzecią. Użytkownik wyraża zgodę na wszelkie tego typu wymagane ujawnienia.

13.4 W przypadku przekazywania informacji na temat strony trzeciej użytkownik oświadcza i gwarantuje, że powiadomił taką stronę trzecią o wymaganych ujawnieniach i ich celu oraz uzyskał zgodę takiej strony trzeciej na ujawnianie tych informacji.

13.5 ICANN może tworzyć lub modyfikować wytyczne, ograniczenia lub wymogi odnoszące się do zakresu i typu informacji, które one.com może lub musi udostępniać w sposób publiczny lub podmiotom prywatnym, a także dotyczące sposobu, w jaki informacje te są udostępniane.

14. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

14.1 Z wyjątkiem wyraźnych gwarancji zawartych w niniejszej Umowie nie udzielamy żadnych innych gwarancji jakiegokolwiek typu, wyraźnych lub dorozumianych, wynikających z przepisów ustawowych lub na innej podstawie, w tym gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonemu celu i nienaruszalności praw. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności z tytułu usunięcia lub niemożności przechowania jakiejkolwiek zawartości i innych form komunikacji utrzymywanych lub przesyłanych na pośrednictwem usługi rejestracji nazwy domeny. Nie gwarantujemy, że usługa rejestracji nazwy domeny będzie działać w sposób nieprzerwany i wolny od błędów. Usługa rejestracji nazwy domeny nie jest przeznaczona do działań o wysokim ryzyku.

15. Odwołanie

15.1 Zastrzegamy sobie prawo do odmowy, anulowania, zawieszenia, przeniesienia lub zmodyfikowania dowolnej rejestracji nazwy domeny wedle własnego uznania w celu poprawienia błędu, ochrony integralności i stabilności spółki oraz wszelkich odnośnych rejestrów, zachowania zgodności z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa, regułami ustanowionymi przez władze bądź wymogami lub wnioskami organów ścigania, a także zgodnie z wymogami jakiegokolwiek procesu rozwiązywania sporów lub w celu uniknięcia odpowiedzialności cywilnej lub karnej. Użytkownik zgadza się, że nie ponosimy względem niego żadnej odpowiedzialności z tytułu strat lub szkód, jakie mogą wyniknąć z naszej odmowy rejestracji lub z anulowania, zawieszenia, przeniesienia lub zmodyfikowania rejestracji nazwy domeny użytkownika.

16. Pośrednictwo

16.1 W przypadku gdy użytkownik planuje udzielać licencji na korzystanie z nazwy domeny stronie trzeciej, użytkownik pozostaje właścicielem wyszczególnionym we wpisie dotyczącym domeny, a tym samym będzie odpowiedzialny za dostarczanie swoich pełnych informacji kontaktowych i aktualizowanie dokładnych danych osób oznaczonych jako kontakt ds. technicznych oraz kontakt administracyjny w sposób pozwalający na terminowe rozwiązywanie problemów, jakie mogą wystąpić w związku z domeną. Użytkownik ponosi odpowiedzialność z tytułu szkód spowodowanych niewłaściwym wykorzystywaniem domeny, chyba że niezwłocznie ujawni tożsamość licencjobiorcy podmiotowi, który przekaże użytkownikowi uzasadniony dowód szkodliwego działania podlegającego zaskarżeniu. Użytkownik oświadcza ponadto, że będzie utrzymywał umowę z jakąkolwiek stroną trzecią, odpowiadającą postanowieniom niniejszej Umowy.

17. Ograniczenie odpowiedzialności

17.1 Użytkownik zgadza się, że całkowita odpowiedzialność one.com oraz wyłączny sposób naprawienia szkody przysługujące użytkownikowi w związku z jakimikolwiek usługami dostarczanymi na mocy niniejszej Umowy oraz w związku z jakimkolwiek naruszeniem niniejszej Umowy będą ograniczone do kwoty wpłaconej przez użytkownika w momencie pierwszej rejestracji jego nazwy domeny. one.com oraz jej członkowie rady nadzorczej, pracownicy, podmioty stowarzyszone i dostawcy będący stronami trzecimi, a także ICANN oraz odpowiednie rejestry nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód bezpośrednich, pośrednich, ubocznych, szczególnych lub wynikowych związanych z korzystaniem lub niemożnością korzystania z jakichkolwiek usług lub z kosztami zamawiania usług zastępczych. Nasza odpowiedzialność jest ograniczona w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo. Zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności z tytułu strat lub zobowiązań wynikających między innymi z:

a. opóźnień lub przerw w dostępie;
b. niedoręczenia lub nieprawidłowego doręczenia danych;
c. działania siły wyższej;
d. nieautoryzowanego użycia identyfikatora konta lub hasła użytkownika;
e. błędów, pominięć lub nieprawidłowości w obrębie wszelkich informacji lub usług dostarczanych na mocy niniejszej Umowy;
f. przerw w działaniu usługi. Użytkownik zgadza się, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek strat wynikających z rejestracji lub użytkowania nazwy domeny lub przerw w funkcjonowaniu działalności gospodarczej, a także z tytułu jakichkolwiek szkód pośrednich, szczególnych, ubocznych lub wynikowych jakiegokolwiek typu (w tym utraty zysków), bez względu na formę postępowania i niezależnie od tego, czy odpowiedzialność ta ma charakter kontraktowy, deliktowy (w tym z tytułu zaniedbania) czy oparta jest na innej podstawie, nawet w przypadku gdy zostaliśmy poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód.

18. Zrzeczenie się praw

18.1 Niewyegzekwowanie przez nas wymogu wykonania przez użytkownika któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie wpływa na pełne prawo do egzekwowania takiego wykonania w dowolnym późniejszym terminie. Zrzeczenie się przez nas praw przysługujących z tytułu naruszenia przez użytkownika jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy nie może być uznane za odstąpienie od takiego postanowienia.

20. Powiadomienia

20.1 Wszystkie powiadomienia muszą być sporządzane w formie pisemnej i przekazywane głównej osobie kontaktowej drugiej strony. Adres e-mail do przesyłania powiadomień one.com to support@uk.one.com. Powiadomienia przesyłane do użytkownika będą kierowane na adres e-mail umieszczony w jego zapisie WHOIS. Wszelką korespondencję e-mail uważa się za dostarczoną w należyty i efektywny sposób w dniu jej przesłania, o ile jest to dzień roboczy, a dana wiadomość została wysłana przed godziną 16:00 czasu CET. W przeciwnym razie wiadomość uważa się za dostarczoną w następnym dniu roboczym.

22. Osoby nieletnie

22.1 Użytkownik potwierdza, że osiągnął minimalny wiek pozwalający na zawarcie niniejszej Umowy.

23. Niezgodność z zasadami ICANN lub zasadami rejestrów

23.1 W przypadku niezgodności niniejszej Umowy z jakimkolwiek postanowieniem, warunkiem, zbiorem zasad lub procedurą ICANN lub odpowiedniego rejestru takie postanowienie, warunek, zbiór zasad lub procedura ICANN lub odpowiedniego rejestru będą miały charakter rozstrzygający.

24. Siła wyższa

24.1 Żadna ze stron nie będzie ponosić odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub opóźnienia w wykonaniu swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy w stopniu, w jakim takie niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu będzie spowodowane okolicznościami pozostającymi poza jej uzasadnioną kontrolą.

25. Całość porozumienia

25.1 Niniejsza Umowa zastępuje wszelkie inne porozumienia pomiędzy stronami dotyczące przedmiotu niniejszej Umowy. Zawierając niniejszą Umowę żadna ze stron nie polegała na żadnym oświadczeniu ani gwarancji (udzielonych na skutek niedbalstwa lub jego braku), z wyjątkiem tych wyraźnie określonych w niniejszej Umowie. Żadnej ze stron nie będą również przysługiwać żadne prawa ani środki zadośćuczynienia oparte o takie oświadczenia lub gwarancje. Postanowienia zamieszczone pod adresami URL zawartymi w niniejszej Umowie (które mogą być zmieniane od czasu do czasu) zostały włączone do niniejszej Umowy przez odniesienie. one.com może dostarczać zaktualizowane adresy URL, które zastąpią adresy URL zawarte w niniejszej Umowie.

26. Rozdzielność postanowień

26.1 Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, pozostała część Umowy pozostanie w pełnej mocy.

27. Język

27.1 Jeśli użytkownik zapoznaje się z treścią niniejszej Umowy w języku innym niż angielski, wówczas przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że angielska wersja językowa niniejszej Umowy jest nadrzędna w przypadku niespójności lub sprzeczności interpretacji lub przekładu.

28. Prawo właściwe

28.1 Niniejsza umowa podlega, jest interpretowana i podlega wykładni prawa Danii, z wyłączeniem norm kolizyjnych. wszelkie pozwy związane z niniejszą umową należy składać w Kopenhadze w Danii. użytkownik udziela nieodwołalnej zgody na poddawanie się jurysdykcji właściwych sądów.site.whois.term.text.28.head=28. Prawo właściwe

29. Dodatkowe wymogi dotyczące rejestru

29.1 Domeny najwyższego poziomu. Następujące dodatkowe postanowienia mają zastosowanie w odniesieniu do wszelkich nazw domen rejestrowanych przez użytkownika za pośrednictwem one.com w różnych rejestrach.