Logga in

Kontrollpanel Webbmail Hemsideprogram Webbshop File Manager WordPress

Domänregistreringsavtal för one.com

1. Avtalet

1.1 Detta domänregistreringsavtal ("Avtalet") mellan one.com A/S ("one.com", "vi", "oss", "vår" eller "Registratorn"), och du ("du" "din" eller "Registreraren"), personen eller enheten som registrerar en domän genom oss. Genom att använda våra tjänster godkänner du till alla villkor i detta Avtal.

2. Registrering av domännamn

2.1 Under registreringsprocessen av domännamnet måste du förse oss med korrekta och tillförlitliga kontaktuppgifter, bland annat:

a. Fullständigt namn och postadress för ägaren av domännamnet
b. Namnen på den primära namnservern och sekundära namnservrar för domännamnet
c. Namn, postadress, e-postadress, telefonnummer och eventuellt faxnummer (om sådant finns) för den administrativa kontaktpersonen för domännamnet
d. Namn, postadress, e-postadress, telefonnummer och eventuellt faxnummer (om sådant finns) för den faktureringsansvarige för domännamnet
e. Namn, postadress, e-postadress, telefonnummer och eventuellt faxnummer (om sådant finns) för den tekniskt ansvarige för domännamnet

2.2 Vi kan inte garantera att du kan registrera ett önskat domännamn även om vårt system indikerar att domännamnet är tillgängligt.

2.3 Ett domännamn anses aktivt när det aktuella registret accepterar ansökan om domännamnet och aktiverar domännamnsregistreringen eller förnyar den.

2.4 Vi är inte ansvariga för eventuella felaktigheter eller fel vid domännamnsregistreringen eller vid förnyelsen.

2.5 Du samtycker till att när du registrerar eller reserverar ditt domännamn, så innebär sådan registrering eller reservering inte immunitet gentemot invändningar mot antingen registreringen, reserveringen eller användningen av domännamnet.

3. Dina löften

3.1 Genom att försöka registrera ett domännamn eller genom att be oss att behålla eller förnya ett domännamn, garanterar du härmed oss att

a. den information som du har lämnat i samband att domännamnet registreras, underhålls eller förnyas är fullständig och korrekt, att
b., så långt du vet, registreringen av domännamnet och på det sätt på vilket det direkt eller indirekt används, inte kränker eller inkräktar på rättigheterna hos någon tredje part, att
c. du inte kommer att delta i spridningen av skadlig kod, botnät, phishing, piratkopiering, kränkning av varumärken eller upphovsrätt, agera bedrägligt eller vilseledande, förfalska eller på annat sätt delta i verksamhet som strider mot tillämplig lag, att
d. du inte kommer att använda domännamnet i strid med ICANN eller registeringspolicys, tillämpliga lagar eller förordningar eller andra människors lagstadgade rättigheter, att
e. du kommer att korrigera och uppdatera information om dig inom sju (7) dagar efter varje förändring, att
f. du kommer att svara inom femton (15) dagar på eventuella frågor från oss om riktigheten i kontaktuppgifterna i samband med registreringen av domännamnet.
din domän kommer att låsas för flytt för att undvika otillåtna ändringar.

3.2 Du är medveten om att ett brott mot dina löften innebär ett väsentligt brott mot Avtalet, vilket ger oss eller ett register rätten att säga upp avtalet omedelbart efter ett sådant avtalsbrott och/eller stänga av och/eller avbryta registreringen av domännamnet utan återbetalning och utan förvarning.

4. Avgifter

4.1 Som ersättning för de tjänster som du har valt samtycker du till att betala oss gällande avgifter för tjänsterna. Information om avgifterna finns på vår webbplats. Alla avgifter faktureras den person som registrerats som ägare av webbutrymme hos one.com.

4.2 Inga avgifter i detta Avtal återbetalas även om din domänregistrering avbryts, annulleras eller överförs före utgången av din registreringsperiod.

5. Giltighetstid

5.1 Det här Avtalet kommer att fortsätta att gälla under giltighetstiden för ditt domännamn som du väljer och betalar vid registreringen av domännamnet. Om du väljer att förnya eller på annat sätt förlänger giltighetstiden för ditt domännamn, kommer Avtalets giltighetstid också att förlängas. Om du överlåter ditt domännamn eller om domännamnet överförs på grund av en annan registrator, kommer villkoren i detta Avtal upphöra att gälla.

6. Ändringar i Avtalet

6.1 Du godkänner att vi har rätt att ändra detta Avtal eller någon annat relaterad avtal och/eller gällande avtal om det krävs för att uppfylla våra avtal med eller krav från ICANN, ett register eller någon annan enhet eller individ, och att anpassa Avtalet vid förändrade omständigheter. Alla ändringar av detta Avtal kommer att publiceras på vår webbplats. Om du fortsätter använda tjänsterna innebär det att du accepterat de ändrade villkoren.

6.2 Om du inte samtycker till någon förändring, kan du begära att ditt domännamn annulleras eller överförs till en annan godkänd registrator, och samtycker till att sådan uppsägning eller överföring kommer att vara din enda gottgörelse om du inte accepterar eventuella förändringar av detta Avtal eller något annat relaterat och/eller gällande avtal.

7. Domännamn - förnyelse och förverkande

7.1 Vi förnyar registreringen av generiska toppdomäner ("gTLD") innan de upphör att gälla under förutsättning att du betalar gällande avgifter.

7.2 Före domännamnet upphör att gälla meddelar vi registreraren av domänen två gånger med instruktioner om hur domännamnet kan förnyas. Det första meddelandet skickas via e-post cirka en månad före domännamnet upphör att gälla. Det andra meddelande skickas via e-post cirka en vecka före upphörandet. Om domänen inte förnyas inom fem dagar efter upphörandet, skickar vi ytterligare ett meddelande till den registreraren av domänen med instruktioner om hur domännamnet kan återställas.

7.3 Vi skickar meddelanden om upphörandet via e-post till den registreraren av domännamnet på det språk som användes i registreringsavtalet. All relevant information om upphörande och förnyelse av domänen samt rekommenderade åtgärder finns i dessa meddelanden.

7.4 Vi erbjuder oss att återställa domänen inom 30 dagar efter utgången av en gTLD. Vi kan återställa domänen på begäran av registreraren av domänen inom dessa 30 dagar. Information om avgiften för att återställa en domän finns i vår prislista.

7.5 Om du inte förnyar din domänregistrering inom dessa 30 dagar är du medveten om att du har övergivit domännamnet och att det kan säljas och registreras av tredje part.

Tillämpliga policys och tvister angående domännamn

8.1 Du samtycker till att vara bunden av alla ICANN:s policys och alla policys hos något register, inklusive men inte begränsat till, Uniform Rapid Suspension Procedure ("URS") och The Uniform Domain Name Dispute Resolution policy ("UDRP"). ICANN kan ändra dessa regler när som helst.

8.2 Om en tredje part bestrider registreringen eller reserveringen av ditt domännamn, kommer bestämmelserna i det aktuella registrets tvistpolicy att gälla.

8.3 Om vi får information om att ett klagomål lämnats in till en domstol eller myndighet om ett domännamn, kan vi, efter eget gottfinnande, stänga ner användningen av domännamnet och se till att det inte går att göra ändringar till dess:

a. vi beordras att göra detta av någon domstol eller myndighet eller
b. vi har fått ett meddelande från båda parter att tvisten har lösts.

9. Upphävande och uppsägning

9.1 Vi kan efter eget gottfinnande häva eller säga upp din registrering av domännamnet:

a. om du bryter mot detta Avtal
b. om du inte betalar oss eller ger oss rätt kontakt- eller faktureringsinformation
c. om det uppstod ett fel vid registreringen av sådant domännamn
d. om ICANN eller ett register kräver det
e. för att skydda integriteten och stabiliteten för one.com eller annat relevant register
f. för att följa gällande lagar, regler och vid begäran från myndigheter eller vid domstolsbeslut
g. i enlighet med eventuellt tvistlösningsförfarande eller
h. för att undvika civilrättsligt eller straffrättsligt ansvar.

10. Överföring av äganderätt

10.1 Personen som anges som registrerare hos WHOIS är ägare till det registrerade namnet. Den person som anges som administrativ kontaktperson vid tidpunkt då det aktuella kontot säkrades skall anses vara ägare med befogenhet att hantera domännamnet. Dock, om registreraren också har registrerats som ägare av webbutrymme hos one.com, får kontot endast hanteras efter att en skriftlig begäran skickats till one.com med bifogat giltigt ID. Du samtycker till att före överföringen av äganderätten av domännamnet till en annan person ("Förvärvaren"), måste du se till att Förvärvaren skriftligen samtycker till att vara bunden av alla villkoren i detta Avtal. Om Förvärvaren inte är bunden (enligt one.com:s eget gottfinnande) av villkoren i detta Avtal, kommer sådan överföring av äganderätt förklaras ogiltig.

11. Avtalsbrott

11.1 Du samtycker till att underlåtenhet att följa något villkor i detta Avtal, någon policy eller regel hos ICANN, kan anses vara ett väsentligt avtalsbrott och att vi då kan skicka ett skriftligt meddelande till dig som beskriver avtalsbrottet. Om du inte inom femton (15) kalenderdagar från dagen för ett sådant meddelande kan bevisa för oss att du inte har brutit mot dina skyldigheter i Avtalet, har vi rätt att säga upp Avtalet och ta bort registreringen av domännamnet. Ett sådant avtalsbrott skall inte kunna ursäktas av att vi inte agerade tidigare eller på grund av annat avtalsbrott från din sida.

12. Gottgörelse

12.1 Du samtycker till att försvara, gottgöra och hålla one.com, ICANN, aktuella register, och deras respektive chefer, tjänstemän, anställda, agenter, dotterbolag och leverantörer skadeslösa, från allt ansvar samt alla krav och utgifter, inklusive advokatarvoden, som härrör från eller är relaterade till

a. din registrering och användning av domännamnet som registrerats
b. användningen av domännamnet på ett sätt som strider mot det här Avtalet eller
c. ditt brott mot tredje parts rättigheter, inklusive immateriella rättigheter.

12.2 Denna skyldighet till gottgörelse gäller även efter att detta Avtal har sagts upp eller upphört att gälla.

13. Sekretesspolicy

13.1 Information som samlas in om dig omfattas av villkoren i vår Sekretesspolicy som härmed införlivas. Vår Sekretesspolicy kan du läsa om här. Genom att ingå detta Avtal med oss, godkänner du vår behandling av informationen på så sätt som beskrivs i vår Sekretesspolicy .

13.2 Vi kommer inte att behandla personuppgifter som vi fått från dig på ett sätt som är oförenligt med de syften och andra begränsningar som anges i vår Sekretesspolicy och vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att skydda dessa personuppgifter från förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring, eller förstörelse.

13.3 Registrering av domännamn kräver att informationen, helt eller delvis, delas med registret och med ICANN. I enlighet med ICANN:s regler måste denna information göras tillgänglig för allmänheten via WHOIS och registret kan också behöva göra denna information tillgänglig via WHOIS. Både one.com och registret kan tvingas arkivera denna information hos en tredje part. Du samtycker till och ger tillstånd för alla sådana nödvändiga offentliggöranden.

13.4 Du försäkrar att om du tillhandahåller information om en tredje part, har du meddelat tredje part om sådana nödvändiga offentliggöranden och syftet med detta och du har fått den aktuella tredje partens samtycke till sådant offentliggörande.

13.5 ICANN kan fastställa eller ändra riktlinjerna, begränsningarna eller kraven som är relaterade till mängden och typen av information som one.com kan eller måste göra tillgänglig för allmänheten eller privata aktörer och sättet på vilket sådan information görs tillgänglig.

14. Friskrivning från garantier

14.1 Med undantag för de uttryckliga garantier som nämns i detta Avtal lämnar vi inte någon annan garanti av något slag, vare sig uttrycklig, underförstådd, lagstadgad eller på annat sätt, inklusive garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål eller kränkning. Vi är inte ansvariga för radering eller underlåtenhet att spara något innehåll eller annan kommunikation som hanteras eller överförs vid användning av domännamnsregistreringstjänsten. Vi garanterar inte att den här tjänsten kommer att vara felfri eller utan avbrott. Domännamnsregistreringstjänsten är inte avsedd för högriskverksamhet.

15. Återkallande

15.1 Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande neka, avbryta, stänga av, överföra eller ändra domännamnsregistreringen för att rätta till ett misstag, skydda integriteten och stabiliteten för företaget och alla aktuella register, för att följa gällande lagar, regler eller krav, begäran från myndigheter, i enlighet med tvistlösningsförfarande eller för att undvika civilrättsligt eller straffrättsligt ansvar. Du samtycker till att vi inte är ansvariga gentemot dig för förlust eller skada som är en följd av vår vägran att registrera, avbryta, stänga av, överföra eller ändra din domännamnsregistrering .

16. Agenter

16.1 Om du avser att licensiera användningen av ett domännamn till en tredje part skall du vara registrerad som ägare av domänen och är därför ansvarig för att uppge fullständig kontaktinformation och för att tillhandahålla och uppdatera kontaktinformation till de som ansvarar för teknik och administration för att vi snabbt ska kunna lösa eventuella problem som är relaterade till domänen. Du är ansvarig för skador som orsakas av felaktig användning av domänen om du inte omedelbart avslöjar identiteten på licenstagaren till den part som påtalar skadan för dig. Du garanterar också till att en eventuell tredje part samtycker till villkoren i detta Avtal.

17. Begränsning av ansvar

17.1 Du samtycker till att one.com:s hela ansvar och den enda ersättning som du kan få när det gäller eventuella Tjänster som tillhandahålls enligt detta Avtal och eventuella brott mot detta Avtal, är begränsad till det belopp som du har betalat för registreringen av ditt domännamn. one.com och dess chefer, anställda, koncernbolag, dotterbolag, agenter och tredjepartsleverantörer, ICANN och aktuella register kan inte hållas ansvariga för direkta, indirekta, tillfälliga eller särskilda skador eller följdskador som orsakas av användningen eller oförmågan att använda någon av våra tjänster eller för kostnaden för upphandling av alternativa tjänster. Vårt ansvar är begränsat till det ansvar som lagen tillåter. Vi friskriver oss från alla förluster och allt ansvar till följd av, men inte begränsat till:

a. förlust eller ansvar som beror på att åtkomst försenas eller avbryts,
b. förluster eller ansvar som beror på att data inte levererats eller levererats på felaktigt sätt,
c. förlust eller ansvar som beror på force majeure,
d. förlust eller ansvar till följd av otillåten användning eller missbruk av ditt konto, ID eller lösenord,
e. förlust eller ansvar till följd av fel, försummelser eller fel i någon information eller några tjänster som tillhandahålls under detta avtal,
f. förlust eller ansvar till följd av avbrott i tjänsten. Du samtycker till att vi inte kommer att vara ansvariga för förlust av registrering eller användning av ditt domännamn eller för avbrott i verksamheten eller indirekta, speciella, tillfälliga skador eller följdskador av något slag (inklusive utebliven vinst) oavsett form av handling, vare sig i kontrakt, vid kränkning (inklusive vårdslöshet) eller på annat sätt, även om vi har informerats om risken för sådana skador.

18. Ingen friskrivning

18.1 Om vi misslyckas med att kräva att du uppfyller något villkor häri, påverkar det inte vår fulla rätt att kräva att du uppfyller villkoret när som helst därefter och om vi inte inte vidtar åtgärder vid brott mot ett villkor häri, skall det inte ses som en friskrivning från själva villkoret.

20. Meddelanden

20.1 Alla meddelanden måste vara skriftliga och adresseras till den andra partens primära kontakt. E-postadressen för meddelanden till one.com är support@se.one.com. Meddelanden till dig kommer att skickas till den e-postadress som du angav vid registreringen i WHOIS. All e-postkommunikation skall anses ha varit giltigt och korrekt levererad på dagen för ett sådant meddelande om det skedde på en arbetsdag och meddelandet skickades före 16.00 CET. I annat fall anses meddelandet vara levererat nästa arbetsdag.

22. Myndig

22.1 Du intygar att du är myndig när du ingår detta avtal.

23. Avvikelser i förhållande till policys hos ICANN eller något register

23.1 I händelse av att detta Avtal strider mot något villkor, förfarande, någon bestämmelse eller policy hos ICANN eller något register skall villkoret, förfarandet, bestämmelsen eller policyn hos ICANN eller det aktuella registret gälla.

24. Force Majeure

24.1 Ingen av parterna kommer att vara ansvarig för fel eller förseningar i den utsträckning de orsakats av omständigheter som ligger utanför deras rimliga kontroll.

25. Helhet

25.1 Det här Avtalet ersätter alla andra avtal mellan parterna som är relaterade till det här ämnet. När parterna ingår detta Avtal, har ingen av parterna åberopat, och ingen av parterna kommer att ha någon rätt som grundas på något uttalande, någon utfästelse eller garanti (oavsett om det sker av oaktsamhet eller i god tro) som inte uttryckligen anges i detta Avtal. URL-villkoren (som ändras från tid till annan) införlivas genom denna hänvisning i Avtalet. one.com kan erbjuda en uppdaterad URL i stället för annan URL som finns i detta Avtal.

26. Avskiljbarhet

26.1 Om något villkor eller någon del av detta Avtal är ogiltigt, olagligt eller inte kan verkställas, kommer resterande del av Avtalet att fortsätta att gälla

27. Gällande språk

27.1 I händelse av att du läser detta Avtal på ett annat språk än det engelska språket, bekräftar och godkänner du att det är den engelska versionen som gäller om det skulle finnas inkonsekvens och motsägelser i tolkningen eller översättningen.

28. Tillämplig lag

28.1 Detta avtal skall regleras av och tolkas och verkställas i enlighet med lagarna i Danmark utan hänvisning till regler som styr val av lag. rättsliga åtgärder i samband med detta avtal måste framföras i Köpenhamn i Danmark och du samtycker oåterkalleligen till att det är dessa domstolar som äger jurisdiktion.

29. Ytterligare registerkrav

29.1 TLDs. Följande ytterligare villkor gäller för alla domännamn som du registrerar via one.com med olika register.

30. Skydd för reglerade toppnivådomäner

30.1 Genom att registrera en reglerad toppdomän, samtycker registranten till att samla in och underhålla känsliga hälso- och finansiella data för att genomföra rimliga och lämpliga säkerhetsåtgärder som står i proportion till erbjudandet av dessa tjänster, enligt definitionen i tillämplig lag.

31. Skydd för högt reglerade toppdomäner

31.1 Genom att registrera en högt reglerad toppdomän, samtycker registranten till att ha alla nödvändiga auktorisationer, stadgar, licenser och / eller andra relaterade uppgifter för deltagande i sektorn som är associerad med sådan högt reglerad toppdomän; och

31.2 Rapportera alla större ändringar när det gäller giltigheten för registrantens auktorisationer, stadgar, licenser och / eller andra relaterade uppgifter för deltagande i sektorn för att säkerställa att registranten fortsätter att följa gällande regler och licensieringskrav och bedriver i allmänhet sin verksamhet i konsumenternas intresse.