Logg på

Kontrollpanel Webmail Nettsidebygger Nettbutikk File Manager WordPress

Avtale om domeneregistrering hos one.com

1. Avtalen

1.1 Denne domeneregistreringsavtalen ("Avtalen") er inngått mellom one.com A/S ("one.com", "vi", "oss", "vår" eller "Registrar") og deg ("du", "din" eller "Registrant"), personen eller den juridiske enheten som registrerer et domene gjennom oss. Ved å bruke våre tjenester samtykker du i alle vilkår i betingelser i denne Avtalen.

2. Registrering av domenenavn

2.1 Som del av registreringen av domenenavnet er du pålagt å oppgi korrekt kontaktinformasjon inkludert:

a. Fullt navn og postadresse til eieren av domenenavnet;
b. Navnene på primære og sekundære navneservere for domenenavnet;
c. Navn, postadresse, e-postadresse og mobilnummer og faksnummer (hvis tilgjengelig) til den administrativ kontaktpersonen for domenenavnet;
d, Navn, postadresse, e-postadresse og mobilnummer og faksnummer (hvis tilgjengelig) til fakturamottaker for domenenavnet; og
e. Navn, postadresse, e-postadresse og mobilnummer og faksnummer (hvis tilgjengelig) til for den tekniske kontaktpersonen for domenenavnet.

2.2 Vi kan ikke garantere at du kan registrere et ønsket domenenavn, selv om systemene våre oppgir at det aktuelle domenenavnet er tilgjengelig.

2.3 Et domenenavn anses for å være aktivt når det aktuelle registeret godkjenner søknaden om domenenavn og aktiverer registreringen eller fornyelsen av domeneregistreringen

2.4 Vi er ikke ansvarlig for unøyaktigheter eller feil i registrerings- eller fornyelsesprosessen av domenenavnet.

2.5 Du samtykker i at ved registrering eller reservasjon av ditt valgte domenenavn, at slik registrering eller reservasjon ikke gir immunitet fra innvending mot enten registrering, reservasjoner, eller bruk av domenenavnet.

3. Din representasjon

3.1 Ved å søke om å registrere et domenenavn, eller ved å be oss om å vedlikeholde eller fornye en domeneregistrering, bekrefter du herved og garanterer overfor oss at

a. de uttalelser som du har gjort i forbindelse med registrering av domenenavn, vedlikehold eller fornyelse er komplette og nøyaktige;
b. så langt du vet vil registreringen av domenenavnet og den måten det direkte eller indirekte brukes, ikke krenke eller på annen måte undergrave rettighetene til en tredjepart;
c. at du ikke vil være involvert i distribusjon av malware, skadelig botnets, phishing, piratkopiering, brudd på varemerker eller brudd på opphavsretten, falsk eller villedende praksis, forfalskning eller på annen måte engasjere deg i aktivitet i strid med gjeldende lov;
d. du ikke vil bruke domenenavnet i strid med ICANNs eller registerets retningslinjer, gjeldende lover eller forskrifter, eller andres juridiske rettigheter,
e. at du vil korrigere og oppdatere informasjon om deg innen syv (7) dager ved alle typer endring;
f. at du vil svare innen femten (15) dager på eventuelle henvendelser fra oss vedrørende nøyaktigheten av kontaktopplysninger i forbindelse med din registrering av domenenavn.
domenet ditt vil bli låst for overføring for å forhindre uautoriserte endringer.

3.2 Du erkjenner at et brudd på dine uttalelser vil utgjøre et vesentlig mislighold av avtalen, som gir rett enten oss eller et register for å si opp avtalen umiddelbart ved slike brudd og/eller suspendere og/eller avbryte domeneregistreringen uten refusjon og uten varsel til deg.

4. Betaling

4.1 Som vederlag for de tjenestene du har valgt, samtykker du i å betale de gjeldende prisene for de valgte tjenestene. Våre priser kan bli funnet på vår hjemmeside. Alle avgifter faktureres webhotellet eieren som er registrert hos one.com.

4.2 Alt vederlag herunder refunderes ikke selv om domeneregistreringen er suspendert, kansellert eller overført før utløpet av registreringsperioden.

5. Periode

5.1 Denne avtalen vil gjelde for hele perioden som du har registrert domenenavnet for, registrert det og betalt ved registrering av domenenavn. Skulle du velger å fornye eller på annen måte forlenge varigheten av domeneregistreringen, vil vilkårene i denne avtalen forlenges tilsvarende. Skulle du overføre domenenavnet eller skal domenenavnet ellers overføres på grunn av en annen registrar, skal vilkårene i denne avtalen opphøre.

6. Endringer av avtalen

6.1 Du aksepterer at vi kan endre denne avtalen eller andre relaterte og/eller gjeldende avtale, som er nødvendig for å oppfylle våre avtaler med eller krav fra ICANN, et register eller en annen enhet eller enkeltperson, samt for å tilpasse oss endrede omstendigheter. Alle endringer i denne avtalen vil bli lagt ut på våre nettsider. Fortsatt bruk av tjenestene medfører at du godtar de endrede vilkårene.

6.2 Hvis du ikke er enig i én eller flere av endringene, kan du be om at domenenavnet bli kansellert eller overføres til en annen akkreditert registrar, og sier deg enig i at en slik oppsigelse eller overføring vil være din eneste beføyelse hvis du ikke ønsker å rette seg etter eventuelle endringer i denne avtalen, eller andre relaterte og/eller gjeldende avtale.

7. Fornyelse og inndragning

7.1 Vi fornyer registreringen av generiske toppnivådomener ("gTLD") før utløpsdatoen forutsatt at du betaler den gjeldende avgiften.

7.2 Før domenenavnet utløper vil vi varsle registranten av domenet to ganger med instruksjoner for å fornye domenenavnet. Den første varselet blir sendt via e-post ca. 1 måned før utløp. Den andre varselet blir sendt via e-post ca. 1 uke før utløp. Hvis en domeneregistrering ikke fornyes deretter innen 5dager etter utløpet, sender vi et ekstra varsel om utløp til registranten av domenet med instruksjoner for å gjenopprette domenenavnet.

7.3 Vi sender melding om utløp via e-post til den som har registrert domenet på språket som gjelder for registreringsavtalen. All relevant informasjon om utløpsdato, domenefornyelse og anbefalte tiltak er inkludert i e-posten.

7.4 Vi tilbyr en redemptionperiode på 30 dager etter utløpet av en gTLD. Vi kan gjenopprette domenet på anmodning fra registranten av domenet i denne perioden. Gebyret for å gjenopprette domenet er angitt i prislisten.

7.5 Hvis du ikke fornyer domeneregistreringen i løpet av disse 30 dagene, går vi ut fra at du gir avkall på domenenavnet og at det er tilgjengelig for salg til og registrering av en tredjepart.

8. Gjeldende retningslinjer og tvister om domenenavn

8.1 Du samtykker i å være bundet av alle ICANNs retningslinjer og retningslinjene til alle relevante registeroperatører inkludert, men ikke begrenset til Uniform Rapid Suspension Procedure ("URS") and The Uniform Domain Name Dispute Resolution policy ("UDRP"). ICANN kan endre disse reglene når det måtte være.

8.2 Hvis en tredjepart bestrider registreringen eller reservasjonen av domenenavnet, vil du være underlagt bestemmelsene som er angitt i tvisteløsningspolitikken vedtatt av den aktuelle registeret.

8.3 Hvis vi får beskjed om at en klage vedrørende et domenenavn er innlevert til en domstol eller et forvaltningsorgan kan vi, etter eget skjønn, midlertidig suspendere bruk av domenenavnet og muligheten til å gjøre endringer i registeroppføringen inntil:

a. vi blir instruert om å gjøre slik at en domstol eller et forvaltningsorgan
b. vi mottar beskjed fra begge parter som at tvisten er løst.

9. Suspensjon og oppsigelse

9.1 Vi kan etter eget skjønn suspendere eller si opp din domeneregistrering:

a. hvis du bryter avtalen;
b. hvis du ikke betaler eller oppgir riktig kontakt- eller fakturainformasjon;
c. i tilfelle det oppsto en feil i registreringsprosessen for et gitt domenenavn;
d. etter krav fra ICANN eller en registeroperatør;
e. for å beskytte integriteten og stabiliteten til one.com og alle gjeldende registere;
f. for å overholde alle regler og forskrifter, pålegg og rettsordre;
g. i henhold til tvisteløsningsprosesser, eller
h. for å unngå privatrettslig eller strafferettslig ansvar.

10. Overføring av eierskap

10.1 Personen navngitt som registrant på WHOIS skal være "Registered Name Holder". Personen navngitt som administrativ kontakt på det tidspunkt kontoen ble sikret skal anses som utpeke av registranten til å ha myndighet til å administrere domenenavnet. Men hvis registranten ikke også er eier av webhotell registrerte hos one.com, kan slik forvaltning bare gjøres ved å sende one.com en skriftlig forespørsel med riktig ID vedlagt. Du samtykker i at før overføring av eierskap av domenenavnet til en annen person (det "Ny eier") skal du informere ny eier om at vedkommende må bekrefte skriftlig at han/hun vil være bundet av alle vilkårene og betingelsene i denne avtalen. Hvis ny eier ikke klarer å inngå avtale om å være bundet av vilkårene i denne avtalen på rimelig måte (som definert av one.com etter eget skjønn), vil en flik flytting bli gjort ugyldig.

11. Avtalebrudd

11.1 Du samtykker i at manglende overholdelse av en bestemmelse i denne avtalen, et vilkår hos ICANN eller registeret, kan vurderes av oss til å være et vesentlig mislighold, og at vi kan gi et skriftlig varsel, som beskriver bruddet, til deg. Dersom du ikke innen femten (15) kalenderdager etter datoen for en slik melding, klarer å fremskaffe bevis som er rimelig tilfredsstillende overfor oss, på at du ikke har brutt dine forpliktelser i henhold til avtalen, vi kan terminere denne avtalen og slette det registrerte domenenavnet. Slike brudd fra din side skal ikke anses for å bli fritatt utelukkende fordi vi ikke handlet tidligere i respons til dette eller andre brudd fra din side.

12. Ansvarsfraskrivelse

12.1 Du godtar å forsvare og holde one.com, ICANN, gjeldende registre, og deres respektive styremedlemmer, ledere, ansatte, agenter, tilknyttede selskaper og entreprenører, fri fra alle forpliktelser, krav og utgifter, inkludert advokathonorarer, som oppstår på grunn eller er relatert til

a. din registrering og bruk av det registrerte domenenavnet;
b. bruk av domenenavnet i strid med denne avtalen; eller
c. ditt brudd på tredjeparts rettigheter, herunder immaterielle rettigheter.

12.2 Denne ansvarsfraskrivelsen gjelder også etter at avtaleperioden er utløpt.

13. Personvernpolitikk

13.1 Opplysninger samlet om deg er underlagt vilkårene i våre retningslinjer for personvern, som herved inkorporert som referanse. Vår personvernpolitikk finner du her. Ved å inngå avtalen med oss, aksepterer du vår behandling av data som er beskrevet i vår personvernpolitikk.

13.2 Vi vil ikke behandle personopplysninger som samles inn fra deg på en måte som er uforenlig med det formål og andre begrensninger som er oppgitt i vår personvernpolitikk, og vi vil ta rimelige forholdsregler for å beskytte personopplysninger mot tap, misbruk, uautorisert tilgang eller videreformidling, endring eller ødeleggelse.

13.3 Domeneregistrering krever deling av informasjon, helt eller delvis, med gjeldende registeroperatør og med ICANN. Som pålagt av ICANN, må disse opplysningene gjøres offentlig tilgjengelig ved hjelp av WHOIS, og registeroperatøren kan også bli pålagt å gjøre denne informasjonen offentlig tilgjengelig av WHOIS. Både one.com og registeroperatøren kan bli pålagt å arkivere denne informasjonen hos en tredjeparts lagringstjeneste. Du samtykker til og gi tillatelse til alt dette.

13.4 Du bekrefter og garanterer at hvis du gir informasjon om en tredjepart, har du varslet tredjeparten om hvilke opplysninger som blir gitt og formålet med dette, og du har fått tredjepartens samtykke til dette.

13.5 ICANN kan opprette eller endre de retningslinjene, grensene eller kravene som er knyttet til mengden og typen informasjon som one.com kan eller skal gjøre tilgjengelig for allmennheten eller til private enheter, og på hvilken måte slik informasjon er gjort tilgjengelig.

14. Garantifraskrivelse

14.1 Med unntak av de uttrykte garantiene i denne avtalen, kan vi ikke komme med noen andre garantier av noe slag, enten direkte, indirekte, lovfestet eller annet, inkludert garantier om salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, og ikke-krenkelse. Vi er ikke ansvarlige for sletting eller manglende lagring av innhold og vedlikehold av annen kommunikasjon eller overføring gjennom bruk av registreringstjenesten for domenenavnet. Vi garanterer ikke at registreringstjenesten for domenenavn vil være feilfri eller uavbrutt. Denne registreringstjenesten er ikke ment for høyrisikoaktiviteter.

15. Tilbakekalling

15.1 Vi forbeholder oss retten til etter eget skjønn å nekte, avbryte, suspendere, overføre eller endre en domeneregistrering for å rette en feil, beskytte integriteten og stabiliteten til selskapet og gjeldende register, for å overholde gjeldende lover, offentlige regler, eller krav, forespørsler av rettshåndhevelse, i samsvar med en tvisteløsningsprosess, eller for å unngå sivilt eller strafferettslig ansvar. Du samtykker i at vi ikke skal være ansvarlig overfor deg for tap eller skader som kan resultere fra vår avvisning av registrering av domenenavn eller avbrytelse, suspendering, overføring eller endring av ditt domenenavn.

16. Agentvirksomhet

16.1 Dersom du har tenkt å lisensiere bruken av et domenenavn til en tredjepart vil du likevel være å anse om innehaver av domenet, og derfor ansvarlig for å gi din egen full kontaktinformasjon og for å gi og oppdatere nøyaktig teknisk og administrativ kontaktinformasjon tilstrekkelig for rettidig løsning av eventuelle problemer som oppstår i forbindelse med domenet. Du skal ta ansvar for skader forårsaket av feil bruk av domenet, med mindre du raskt avsløre identiteten til rettighetshaveren. Du bekrefter også at du vil sikre samtykke fra en tredjepart på vilkårene og betingelsene i denne avtalen.

17. Ansvarsbegrensning

17.1 Du samtykker i at one.com samlede ansvar, og ditt eneste krav, med hensyn til eventuell(e) tjeneste(r) gitt i henhold til denne avtalen og eventuelle brudd på denne avtalen er utelukkende begrenset til det beløpet du har betalt for den første registreringen av domenenavnet. one.com og dets direktører, ansatte, tilknyttede selskaper, datterselskaper, agenter og tredjeparts leverandører, ICANN og gjeldende registre ikke skal holdes ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller følgeskader som skyldes bruk eller manglende evne til å bruke noen av våre tjenester eller for kostnadene ved anskaffelse av erstatningstjenester. Vårt ansvar er begrenset til den grad det er tillatt ved lov. Vi fraskriver seg ethvert tap eller ansvar som følge av, men ikke begrenset til:

a. tap eller ansvar som følge av tilgang til forsinkelser eller tilgangsavbrudd;
b. tap eller ansvar som følge av at data ikke ble levert eller feillevert ;
c. tap eller ansvar som følge av naturkatastrofer;
d. tap eller ansvar som følge av uautorisert bruk eller misbruk av din konto-ID eller passord;
e. tap eller ansvar som følge av feil, mangler eller feilinformasjon i enhver og all informasjon eller tjeneste(r) som leveres under denne avtalen;
f. tap eller ansvar som følge av avbrudd i tjenesten. Du samtykker i at vi ikke skal være ansvarlig for eventuelle tap av registrering og bruk av domenenavnet, eller for avbrudd i forretningsvirksomhet, eller indirekte, spesielle, tilfeldige eller følgeskader av noe slag (inkludert tapt fortjeneste), uavhengig av form av handling enten i kontrakt, tort (inkludert uaktsomhet) eller på annen måte, selv om vi har blitt informert om muligheten for slike skader.

18. Ingen frafallelse

18.1. Vår unnlater av å kreve oppfyllelse av noen av disse bestemmelsene fra deg skal ikke påvirke vår fulle rett til å kreve en slik ytelse på ethvert senere tidspunkt; frafallelse av oss av et brudd på en bestemmelse tas eller holdt for å være et avkall på selve bestemmelsen.

20. Meddelelser

20.1 Alle meddelelser må være skriftlige og sendes til den andre partens primærkontakt. E-postadressen for meldinger til one.com er support@no.one.com. Meldinger til deg vil bli sendt til den e-postadressen du oppgir i din WHOIS-post. All e-postkommunikasjon skal anses for å ha vært gyldig og effektivt gitt på datoen for meddelelsen, dersom en slik dato er en virkedag og slik levering ble gjort før 04:00 CET, ellers vil den anses for å ha vært levert på neste virkedag.

22. Myndighet

22.1. Du bekrefter at du er myndig og har rett til å inngå denne avtalen.

23. Uoverensstemmelser med ICANN eller registerreglene

23.1 I tilfelle at denne avtalen kan være i strid med en bestemmelse, betingelse, politikk eller prosedyre fra ICANN eller gjeldende register, skal vilkåret, politikken eller prosedyren fra ICANN eller den aktuelle registeret gjelde.

24. Force Majeure

24.1 Ingen av partene vil være ansvarlig for feil eller forsinkelser i ytelse i den grad dette skyldes forhold utenfor rimelig kontroll.

25. Avtalens kompletthet

25.1 Denne avtalen erstatter alle andre avtaler mellom partene i forbindelse med sitt innhold. Ved inngåelsen av denne avtalen har ingen av partene stolt på, og ingen av partene vil ha noen rettsmiddel basert på noen uttalelse, representasjon eller garanti (enten gjort uaktsomt eller uskyldig), unntatt de som er uttrykkelig fastsatt i denne avtalen. Nettadressevilkårene (som endret fra tid til annen) er inkorporert ved denne referansen i avtalen. one.com kan gi en oppdatert URL i stedet for en URL i denne avtalen.

26. Ugyldighet

26.1 Hvis noen av vilkårene eller delene av denne avtalen er ugyldig, ulovlig eller ikke kan håndheves, vil resten av avtalen fortsatt gjelde.

27. Styrende språk

27.1 I tilfelle du leser denne avtalen på et annet språk enn engelsk, godtar du og samtykker i at den engelske versjonen skal ha forrang i tilfelle uoverensstemmelser og motsigelser i tolking eller oversettelse.

28. Verneting

28.1 Denne avtalen skal reguleres av og tolkes og håndheves i overensstemmelse med lovene i Danmark uten referanse til regelverket valg av lover. enhver tvist i forbindelse med denne avtalen må føres for domstolene i København, Danmark og du gir ditt ugjenkallelig samtykke til jurisdiksjonen til slike domstoler.

29. Ytterligere registreringskrav

29.1 TLD-er. Følgende ekstrakrav gjelder for alle domenenavn som du registrerer via one.com hos de ulike registermyndighetene.

30. Sikkerhetsregler for regulerte toppdomener (TLD)

30.1 Ved å registrere et regulert toppdomene (TLD), godtar Registranten å samle inn og vedlikeholde sensitive helse- og økonomiske data for å implementere rimelige og passende sikkerhetstiltak som er i samsvar med tilbudet av disse tjenestene, som definert i forhold til gjeldende lov.

31. Sikkerhetsregler for sterkt regulerte toppdomener (TLD)

31.1 Ved å registrere et høyt regulert toppdomene (TLD), godtar Registranten å inneha alle nødvendige godkjennelser, charter, lisenser og / eller annen relatert legitimasjon for deltakelse i sektoren knyttet til slike høyt regulerte TLD; og

31.2 Rapporter eventuelle vesentlige endringer i gyldigheten av registrantens autorisasjoner, charter, lisenser og / eller annen relatert legitimasjon for deltakelse i sektoren knyttet til det sterkt regulerte toppdomenet (TLD) for å sikre at registranten fortsetter å overholde de relevante forskriftene og konsensjonskrav og generelt utfører aktivitetetene sine i forbrukernes interesse.