Inloggen

Configuratiescherm Webmail Website Builder Webshop File Manager WordPress

one.com Domeinregistratieovereenkomst

1. De overeenkomst

1.1 Deze domeinregistratieovereenkomst (de "Overeenkomst") wordt aangegaan tussen one.com A/S ("one.com", "wij," "ons", "onze" of "Registrator"), en u ("u", "uw" of "Registrant"), de persoon of entiteit die een domein via ons registreert. Door gebruik te maken van onze diensten, stemt u in met de voorwaarden van deze Overeenkomst.

2. Registratie van domeinnaam

2.1 Als onderdeel van het registratieproces van een domeinnaam bent u verplicht ons accurate en betrouwbare contactgegevens te verstrekken, waaronder:

a. Volledige naam en postadres van de houder van de domeinnaam;
b. Namen van de primary nameserver en secondary nameserver(s) voor de domeinnaam;
c. Naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en faxnummer (indien beschikbaar) van de contactpersoon bij de administratie voor de domeinnaam;
d. Naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en faxnummer (indien beschikbaar) van de contactpersoon bij de boekhouding voor de domeinnaam; en
e. Naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en faxnummer (indien beschikbaar) van de contactpersoon voor technische zaken voor de domeinnaam.

2.2 Wij garanderen niet dat u een gewenste domeinnaam kunt registreren, zelfs wanneer ons systeem aangeeft dat de domeinnaam beschikbaar is.

2.3 Een domeinnaam wordt als actief beschouwd wanneer het relevante register de toepassing van de domeinnaam aanvaardt en de registratie of hernieuwing van de domeinnaam activeert.

2.4 Wij zijn niet verantwoordelijk voor onjuistheden of fouten bij de registratie van de domeinnaam of het hernieuwingsproces.

2.5 U stemt ermee in dat, door uw gekozen domeinnaam te registreren of reserveren, dergelijke registratie of reservering geen immuniteit verleent voor tegenwerping met betrekking tot de registratie, reservering of het gebruik van de domeinnaam.

3. Uw verklaringen

3.1 Door een aanvraag in te dienen om een domeinnaam te registreren, of door ons te vragen om een domeinnaamregistratie te behouden of te hernieuwen, verklaart en garandeert u aan ons hierbij dat

a. de verklaringen die u in verband met de domeinnaamregistratie, het behoud of de vernieuwing geeft, volledig en accuraat zijn;
b. naar uw beste weten en geweten, de registratie van de domeinnaam en de wijze waarop deze direct of indirect wordt gebruikt de rechten van een derde partij niet zal schenden of er anderszins geen inbreuk op zal maken ;
c. dat u niet betrokken zult raken bij het verdelen van malware, malafide botnets, phishing, piraterij, inbreuk op handels- of auteursrechten, frauduleuze of bedrieglijke praktijken, valsmunterij of dat u zich anderszins zult inlaten met activiteiten die de geldende wetten overtreden;
d. u de domeinnaam niet zult gebruiken in strijd met het registratiebeleid van ICANN of andere organisaties, geldende wetten of regelgevingen, of de wettelijke rechten van derden,
e. u gegevens over uzelf zult corrigeren en bijwerken binnen zeven (7) dagen na elke wijziging;
f. u binnen vijftien (15) dagen zult antwoorden op eventuele vragen van ons over de nauwkeurigheid van de contactgegevens die bij uw domeinnaamregistratie horen.
uw domein geblokkeerd wordt om weg te verhuizen om ongeauthoriseerde wijzigingen te voorkomen.

3.2 In geval van een inbreuk op een van de bovenvermelde verklaringen, is er sprake van een wezenlijke inbreuk op de Overeenkomst, wat ons of een register het recht zal geven om deze Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen bij zo’n inbreuk en/of de domeinnaamregistratie te schorsen en/of te annuleren zonder enige vergoeding en zonder kennisgeving aan u.

4. Tarieven

4.1 In ruil voor de dienst die u gekozen heeft, betaalt u ons de geldende dienst(en)tarieven. Onze tarieven vindt u terug op onze website. Alle tarieven worden gefactureerd aan de eigenaar van de webruimte zoals geregistreerd bij one.com.

4.2 Alle krachtens deze Overeenkomst te betalen tarieven komen niet voor terugbetaling in aanmerking, zelfs wanneer uw domeinregistratie wordt opgeschort, geannuleerd of overgedragen vóór het einde van uw registratietermijn.

5. Termijn

5.1 Deze Overeenkomst blijft gelden tijdens de termijn van uw domeinnaamregistratie zoals geselecteerd, geregistreerd en betaald na registratie van de domeinnaam. Indien u er voor kiest de termijn van uw domeinnaamregistratie te hernieuwen of anderszins te verlengen, wordt de termijn van deze Overeenkomst dienovereenkomstig verlengd. Indien u uw domeinnaam overdraagt of mocht de domeinnaam op andere manier worden overgedragen ten gevolge van een andere registrator, houden de algemene voorwaarden van deze Overeenkomst op te bestaan.

6. Wijzigingen van de Overeenkomst

6.1 U stemt er mee in dat wij deze Overeenkomst of elke andere geassocieerde en/of toepasbare overeenkomst kunnen wijzigen, wanneer dit noodzakelijk is om onze afspraken met of vereisten van ICANN, een register of elke andere entiteit of individu, te vervullen, en ook om ons aan te passen aan wijzigende omstandigheden. Alle wijzigingen van deze Overeenkomst worden op onze website gepubliceerd. Het voortzetten van uw gebruik van de diensten houdt in dat u instemt met de gewijzigde voorwaarden.

6.2 Indien u niet akkoord gaat met een wijziging, kunt u vragen dat uw domeinnaam wordt geannuleerd of overgedragen naar een andere geaccrediteerde registrator, en stemt u ermee in dat dergelijke annulering of overdracht uw enige rechtsmiddel is indien u niet akkoord gaat met een wijziging van deze Overeenkomst of met een andere geassocieerde en/of geldende overeenkomst.

7. Hernieuwingen en opzegging van domeinnamen

7.1 Wij hernieuwen de registratie van generieke top level domains ("gTLD") vóór het verstrijken ervan op voorwaarde dat u de geldende tarieven betaald.

7.2 Wij brengen de registrant van het domein twee keer op voorhand op de hoogte met instructies voor het hernieuwen van de domeinnaam. Het eerste bericht wordt verzonden via e-mail, ongeveer een maand vóór het verstrijken van de termijn. Het tweede bericht wordt verzonden via e-mail, ongeveer een week vóór het verstrijken van termijn. Indien een domeinregistratie dan niet binnen vijf dagen na het verstrijken wordt vernieuwd, sturen we een bijkomende melding van opzegging aan de registrant van het domein met instructies om de domeinnaam te herstellen

7.3 Wij sturen de meldingen van het verstrijken via e-mail naar de registrant van het domein in de taal van het registratiecontract. Alle relevante informatie met betrekking tot de vervaldatum, domeinhernieuwing en aanbevolen actie, is beschikbaar in de e-mail ter kennisgeving.

7.4 Na het verstrijken van een gTLD bieden wij een bedenktijd van 30 dagen. Wij kunnen het domein op vraag van de registrant van het domein tijdens deze bedenktijd herstellen. Het tarief om het domein te herstellen is vermeld in onze prijslijst.

7.5 Indien u uw domeinregistratie tijdens de bedenktijd niet hernieuwt, erkent u dat u de domeinnaam heeft opgegeven en dat hij beschikbaar is voor verkoop en registratie door een derde partij.

8. Geldend beleid en geschillen in verband met een domeinnaam

8.1 U gaat ermee akkoord alle consensusbeleidsmaatregelen van ICANN en alle beleidsmaatregelen van elke relevante registerbeheerder te handhaven, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Uniform Rapid Suspension Procedure ("URS") en The Uniform Domain Name Dispute Resolution policy ("UDRP"). ICANN kan deze regels op elk moment wijzigen.

8.2 Indien een derde de registratie of reservatie van uw domeinnaam betwist, wordt u onderworpen aan de bepalingen van het geschillenbeleid gehanteerd door het relevante register.

8.3 Indien we een bericht ontvangen dat een klacht is ingediend bij een gerechtelijke of administratieve instantie met betrekking tot een domeinnaam, kunnen we, naar eigen goeddunken, het gebruik van de domeinnaam opschorten en wijzigingen aan het registratiedossier aanbrengen totdat:

a. we er toe gedwongen worden door de gerechtelijke of administratieve instantie, of
b. we bericht ontvangen van beide partijen dat het geschil is opgelost.

9. Opschorting en annulering

9.1 Naar eigen goeddunken kunnen we uw domeinnaamregistratie opschorten of annuleren:

a. indien u deze Overeenkomst niet naleeft;
b. indien u niet betaalt of nauwkeurige contact- of factureringsgegevens verstrekt;
c. in het geval dat er een fout is opgetreden tijdens het registratieproces van dergelijke domeinnaam;
d. zoals opgedragen door ICANN of een registerbeheerder;
e. om de integriteit en stabiliteit van one.com en elk geldend register te beschermen;
f. om elke geldende wet, overheidsregel, aanvraag tot toepassing van de wet en vonnissen na te leven;
g. in overeenstemming met een geschillenprocedure, of
h. om elke aansprakelijkheid, burgerlijk of strafrechtelijk te vermijden.

10. Overdracht van eigenaar

10.1 De persoon die als registrant is vermeld op de WHOIS wordt de "Geregistreerde Eigenaar van de Naam." De persoon die als administratief contact is vermeld op het ogenblik dat de controleaccount is gedefinieerd, wordt door de overheid beschouwd als de gevolmachtigde van de Registrant met betrekking tot de domeinnaam. Indien de registrant echter niet eveneens de eigenaar is van de webruimte zoals geregistreerd bij one.com, kan dergelijk beheer alleen plaatsvinden door one.com een schriftelijke aanvraag met geldige identificatiegegevens te sturen. U stemt ermee in dat, alvorens het eigendom van de domeinnaam aan een andere persoon (de "Getransfereerde") over te dragen, u het schriftelijk akkoord van de Getransfereerde vraagt om gebonden te zijn aan alle voorwaarden van deze Overeenkomst. Indien de Getransfereerde zich niet op redelijke wijze (zoals bepaald door one.com naar eigen goeddunken) gebonden houdt aan de bepalingen van deze Overeenkomst, zal dergelijke overdracht en geldig zijn.

11. Inbreuk

11.1 U stemt ermee in dat, wanneer u een bepaling van deze Overeenkomst, het beleid of een regel van ICANN of een register niet naleeft, de door ons kan worden beschouwd als een inbreuk en dat we u een schriftelijk bericht kunnen sturen met een beschrijving van de inbreuk. Indien u binnen vijftien (15) kalenderdagen vanaf de datum van kennisgeving geen bewijs levert dat voldoende bevredigend is voor ons dat u geen inbreuk heeft gepleegd op uw verplichtingen krachtens de Overeenkomst, kunnen wij deze Overeenkomst beëindigen en de registratie van de domeinnaam schrappen. Een eventuele dergelijke inbreuk door u kan niet gewoonweg worden verontschuldigd omdat we er niet eerder op reageerden, of niet eerder op een andere inbreuk door u reageerden.

12. Schadeloosstelling

12.1 U stemt ermee in one.com, ICANN, de geldende registers, en hun respectieve directeurs, vertegenwoordigers, werknemers, agenten, dochtermaatschappijen, en onderaannemers, te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen alle aansprakelijkheden, claims en kosten, daaronder begrepen alle redelijke gerechtskosten die ontstaan uit of verband houden met

a. uw registratie en het gebruik van de geregistreerde domeinnaam;
b. het gebruik van de domeinnaam in overtreding van deze Overeenkomst; of
c. uw overtreding van een recht van een derde, met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten.

12.2 Deze verplichting tot schadeloosstelling zal de beëindiging of het verstrijken van deze Overeenkomst overleven.

13. Privacybeleid

13.1 De gegevens die we over u verzamelen zijn onderhevig aan de bepalingen van ons Privacybeleid, dat hierbij als referentie wordt bijgevoegd. Ons Privacybeleid vindt u terug op onze website. Door deze Overeenkomst met ons aan te gaan, aanvaardt u dat wij gegevens verwerken zoals beschreven in ons Privacybeleid.

13.2 Wij zullen geen persoonlijke gegevens verwerken die we van u verzamelen op een manier die niet strookt met de doelstellingen en andere beperkingen vermeld in ons Privacybeleid en we zullen redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang of publicatie, wijziging, of vernietiging.

13.3 De registratie van een domeinnaam vereist dat u informatie deelt, geheel of gedeeltelijk, met de beheerder van het register en met ICANN. Zoals vereist door ICANN, moet deze informatie openbaar worden gemaakt door middel van WHOIS, en de beheerder van het register kan ook gedwongen worden deze informatie openbaar te maken via WHOIS. Zowel one.com als de beheerder van het register kunnen verplicht worden om deze informatie te archiveren bij een derde borgstellingsdienst. U stemt in met en geeft toestemming voor zulke verplichte publicaties.

13.4 U verklaart en garandeert dat, indien u informatie over een derde verstrekt, u de derde partij op de hoogte heeft gebracht van de verplichte publicaties en het doel van de publicaties en dat u de instemming van het derde voor dergelijke publicatie heeft verkregen.

13.5 ICANN kan de richtlijnen, beperkingen of vereisten die verband houden met de hoeveelheid en het type informatie die one.com kan of moet onthullen aan het publiek of privé entiteiten, bepalen of wijzigen, alsook de manier waarop dergelijke informatie ter beschikking wordt gesteld.

14. Afwijzing van garanties

14.1 Behalve voor de expliciete garanties in deze Overeenkomst, geven we geen enkele andere garantie, van welke aard ook, het zij expliciet, impliciet, statutair of anders, met inbegrip van garanties van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-schending. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het wissen of voor het niet kunnen opslaan van inhoud en andere communicatie die wordt gehouden of overgedragen door middel van het gebruik van de registratiedienst van de domeinnaam. Wij garanderen niet de registratiedienst van de domeinnaam foutloos of ononderbroken functioneert. De registratiedienst van de domeinnaam is niet bedoeld voor activiteiten die hoge risico’s met zich meebrengen.

15. Herroeping

15.1 We behouden ons het recht voor, om naar eigen goeddunken, elke domeinnaamregistratie te weigeren, annuleren, opschorten, overdragen of wijzigen, om een fout te corrigeren, de integriteit en stabiliteit van de onderneming en elk geldend register te beschermen, een geldende wet, overheidsbepalingen, of vereisten na te leven, in te gaan op vragen van de politie, ter naleving van een geschillenprocedure, of om aansprakelijkheid, burgerlijk of strafrechtelijk, te ontlopen. U stemt ermee in dat we niet aansprakelijk zijn voor verlies of schade die het gevolg is van onze weigering om uw domeinnamen te registreren of annuleren, opschorten, overdragen of wijzigen.

16. Agentschap

16.1 Indien u van plan bent om het gebruik van een domeinnaam aan een derde in licentie te geven, bent u desalniettemin de geregistreerde domeinhouder en bent u daarom verantwoordelijk om uw volledige contactgegevens te verstrekken en om nauwkeurige technische en administratieve contactgegevens te verstrekken en bij te werken om een tijdige oplossing van problemen die optreden in verband met het domein op te lossen. U aanvaardt de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door verkeerd gebruik van het domein, tenzij u onverwijld de identiteit van de licentiehouder verstrekt aan de partij die u redelijk bewijs van aantoonbare schade levert. Verklaart ook dat u het akkoord van een derde partij met betrekking tot de algemene voorwaarden van deze Overeenkomst zult verkrijgen.

17. Beperking van aansprakelijkheid

17.1 U stemt ermee in dat de volledige aansprakelijkheid van one.com, en uw enige rechtsmiddel, met betrekking tot (een) Dienst(en) geleverd krachtens deze Overeenkomst en een inbreuk op deze Overeenkomst, zich uitsluitend beperkt tot het bedrag dat u betaalde voor de initiële registratie van uw domeinnaam. one.com en zijn directeurs, werknemers, dochtermaatschappijen, agenten en derde leveranciers, ICANN en de geldende registers zijn niet aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade door het gebruiken of het niet in staat zijn om een van onze diensten te gebruiken of voor de kosten voor het aankopen van vervangende diensten. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot de mate waarin de wet dat toestaat. Wij wijzen elke en alle verlies of aansprakelijkheid af die het gevolg is van, maar niet beperkt is tot:

a. verlies of aansprakelijkheid ten gevolge van vertragingen van toegang of onderbrekingen van toegang;
b. verlies of aansprakelijkheid ten gevolge van van niet-levering van gegevens of verkeerde levering van gegevens;
c. verlies of aansprakelijkheid ten gevolge van overmacht;
d. verlies of aansprakelijkheid ten gevolge van het niet-gemachtigd gebruik of misbruik van uw gebruikersnaam of wachtwoord van uw account;
e. verlies of aansprakelijkheid ten gevolge van fouten, nalatigheden, of onjuiste verklaringen bij informatie of dienst(en) die krachtens deze Overeenkomst zijn verstrekt;
f. verlies of aansprakelijkheid ten gevolge van de onderbreking van uw dienst. Stemt ermee in dat we niet aansprakelijk zijn voor een verlies van registratie en het gebruik van uw domeinnaam, of voor de onderbreking van uw zaakvoering, of voor enige indirecte, bijzondere, incidentele, of gevolgschade van welke aard dan ook (met inbegrip van winstderving) al dan niet volgens contract, onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid) of anderszins, zelfs indien we op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade.

18. Verklaring van afstand

18.1 Indien wij afstand nemen van of nalaten de nakoming van enige bepaling van deze Overeenkomst te verlangen, wordt daardoor het volledige recht om dergelijke nakoming op een later tijdstip te verlangen niet aangetast en zal zulks niet worden beschouwd als afstanddoening van de bepaling zelf.

20. Kennisgevingen

20.1 Alle kennisgeving moeten schriftelijk gebeuren en gericht zijn aan het primaire contact van de andere partij. Het e-mailadres voor kennisgevingen aan one.com is support@nl.one.com. Kennisgevingen worden verzonden naar het e-mailadres dat door u in uw WHOIS- dossier is opgegeven. Elke e-mail communicatie wordt geacht geldig te zijn en effectief plaatsgevonden te hebben op de datum van dergelijke communicatie, indien dergelijke datum een werkdag is en dergelijke levering heeft plaatsgevonden vóór 16u CET, anders wordt ze geacht afgeleverd te zijn op de volgende werkdag.

22. Meerderjarigheid

22.1 U verklaart dat u meerderjarig bent en deze Overeenkomst mag afsluiten.

23. Onverenigbaarheden met ICANN of het beleid van registers

23.1 In het geval dat deze Overeenkomst onverenigbaar kan zijn met een bepaling, voorwaarde, het beleid of de procedure van ICANN of een geldend register, prevaleren de bepalingen, voorwaarden, het beleid of de procedure van ICANN of of het geldende register.

24. Overmacht

24.1 Geen enkele partij is aansprakelijk voor vertragingen of fouten in prestaties ten gevolge van handelingen in de mate dat ze veroorzaakt worden door omstandigheden buiten haar redelijke controle.

25. Volledigheid

25.1 Deze Overeenkomst overtreft alle andere vorige overeenkomsten tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan. Door deze Overeenkomst af te sluiten, heeft geen van de partijen een recht of rechtsmiddel ingeroepen en zal ze dat ook niet doen op basis van een bewering, verklaring of garantie (hetzij uit nalatigheid of onachtzaamheid), behalve daar waar expliciet in deze Overeenkomst vermeld. De URL-voorwaarden (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) zijn bij deze Overeenkomst als referentie bij gesloten. one.com kan een bijgewerkte URL in plaats van een URL in deze Overeenkomst verstrekken.

26. Scheidbaarheid

26.1 Indien een bepaling of onderdeel van deze Overeenkomst ongeldig, onwettelijk of niet-afdwingbaar is, blijft de rest van de Overeenkomst onverminderd gelden.

27. Toepasselijke taal

27.1 In het geval dat u deze Overeenkomst leest in een taal die niet het Engels is, erkent u en gaat u ermee akkoord dat de Engelse taalversie hiervan de toepasselijke taal is in geval van inconsistentie of contradictie in de interpretatie of vertaling.

28. Toepasselijk recht

28.1 Deze overeenkomst valt onder de wetten van Denemarken en wordt geïnterpreteerd en afgedwongen in overeenstemming met voormelde wetten onverminderd de regels met betrekking tot de rechtskeuze. elke procedure met betrekking tot deze overeenkomst moet voor de rechtsbevoegdheid van Kopenhagen, Denemarken worden gevoerd en u stemt onherroepelijk in met de rechtspraak van zulke rechtbanken.

29. Bijkomende registervereisten

29.1 TLD’s. De volgende bepalingen zijn van toepassing op domeinnamen die u registreert via one.com bij de verschillende registers.

30. Waarborgen voor gereguleerde top level domains (TLD’s)

30.1 Door een gereguleerd TLD te registreren, gaat de Registrant ermee akkoord gevoelige gezondheids- en financiële gegevens te verzamelen en te bewaren om redelijke en passende veiligheidsmaatregelen te treffen die in overeenstemming zijn met het aanbod van deze diensten, zoals gedefinieerd in de toepasselijke wetgeving.

31. Waarborgen voor hooggereguleerde top level domains

31.1 Door een hooggereguleerde TLD te registreren, gaat de Registrant akkoord met het bezit van alle vereiste vergunningen, handvesten, licenties en/of andere gerelateerde referenties voor deelname aan de sector die verband houdt met een dergelijke hooggereguleerde TLD; en

31.2 Eventuele materiële wijzigingen in de geldigheid van de vergunningen, handvesten, licenties en/of andere gerelateerde referenties van de Registrant voor deelname aan de sector die verband houden met het hooggereguleerde TLD te melden om ervoor te zorgen dat de Registrant zich blijft houden aan de toepasselijke regelgeving en vergunningsvereisten en in het algemeen zijn activiteiten blijft uitvoeren in het belang van de consumenten die hij/zij bedient.