Log ind

Kontrolpanel Webmail Hjemmesideprogram Webshop File Manager WordPress

one.com – Domæneregistreringsaftale

1. Aftalen

1.1 Denne Domæneregistreringsaftale ("aftalen") indgås mellem one.com A/S ("one.com", "vi," "os," "vores", eller "registrator") og dig ("dig", "din/dine" eller "registrant"), den person eller enhed, der registrerer et domæne hos os. Når du bruger vores services, accepterer du alle vilkår og betingelser i denne aftale.

2. Registrering af domænenavn

2.1 Som en del af registreringsprocessen i forbindelse med et domænenavn skal du give os præcise og pålidelige kontaktoplysninger, herunder:

a. Domæneindehaverens fulde navn og postadresse;
b. Navnene på den eller de primære og sekundære navneservere for domænenavnet;
c. Navn, postadresse, e-mailadresse, telefonnummer og faxnummer (hvis et sådan findes) på den administrative kontaktperson for domænenavnet;
d. Navn, postadresse, e-mailadresse, telefonnummer og faxnummer (hvis et sådan findes) på den faktureringsansvarlige kontaktperson for domænenavnet; og
e. Navn, postadresse, e-mailadresse, telefonnummer og faxnummer (hvis et sådan findes) på den tekniske kontaktperson for domænenavnet.

2.2 Vi garanterer ikke, at du kan registrere det ønskede domænenavn, også selvom vores system indikerer, at domænenavnet er tilgængeligt.

2.3 Et domænenavn anses for aktivt, når det relevante register accepterer domænenavnsansøgningen og aktiverer registreringen eller fornyelsen af domænenavnet.

2.4 Vi er ikke ansvarlig for unøjagtigheder eller fejl i processen til registrering eller fornyelse af domænenavn.

2.5 Du accepterer, at ved at registrere eller reservere det valgte domænenavn, vil en sådan registrering eller reservation ikke give immunitet mod indvendinger mod registreringen, reservationen eller brugen af domænenavnet.

3. Dine løfter

3.1 Ved at ansøge om at registrere et domænenavn eller ved at bede os om at vedligeholde eller forny en domænenavnsregistrering erklærer du hermed og garanterer, at

a. de oplysninger, du har givet i forbindelse med domænenavnsregistreringen, -vedligeholdelsen eller -fornyelsen, er fuldstændige og præcise;
b. at registreringen af domænenavnet og den måde, som det direkte eller indirekte benyttes på, efter din bedste overbevisning ikke krænker nogen eller overtræder en tredjeparts rettigheder;
c. at du ikke er involveret i distribution af malware, korrupte botnets, phishing, pirateri, krænkelse af varemærker eller ophavsret, uredelig eller vildledende handlemåde, forfalskning eller på anden måde er involveret i aktiviteter, der er i strid med gældende lovgivning;
d. at du ikke vil benytte domænenavnet i strid med gældende ICANN- eller registerpolitikker, gældende lovgivning eller regulativer eller andres juridiske rettigheder,
e. at du vil korrigere og opdatere oplysninger om dig selv inden for syv (7) dage efter en evt. ændring;
f. at du vil besvare henvendelser fra os inden for femten (15) dage i forbindelse med nøjagtigheden af de kontaktoplysninger, der er tilknyttet domænenavnsregistreringen.
dit domæne vil blive låst mod flytning for at undgå uautoriserede ændringer.

3.2 Du anerkender, at en overtrædelse af dine løfter udgør en væsentlig misligholdelse af aftalen og berettiger os eller et register til at opsige denne aftale øjeblikkeligt efter en sådan misligholdelse og/eller suspendere og/eller annullere registreringen af domænenavnet uden refusion eller forudgående varsel.

4. Gebyrer

4.1 Som vederlag for de services, du har valgt, accepterer du at betale os de gældende servicegebyrer. Du finder vores gebyrer på vores hjemmeside. Alle gebyrer faktureres den person, der er registreret som ejer hos one.com.

4.2 Ingen af gebyrerne i denne aftale kan refunderes, heller ikke selvom dit domæne suspenderes, annulleres eller overføres før udgangen af din registreringsperiode.

5. Periode

5.1 Denne aftale er gældende i perioden for den domænenavnsregistrering, der blev valgt, registreret og betalt for ved registreringen af domænenavnet. Hvis du vil forny eller forlænge gyldighedsperioden for dit domænenavn, forlænges perioden for denne aftale som følge heraf. Hvis du overfører dit domænenavn, eller hvis domænenavnet på anden vis overføres pga. en anden registrator, ophører vilkårene og betingelserne i denne aftale.

6. Ændringer af aftalen

6.1 Du accepterer, at vi kan ændre denne aftale eller andre relaterede og/eller gældende aftaler efter behov for at overholde vores aftaler med eller krav fra ICANN, et register eller en anden enhed eller individ samt for at tilpasse os ændrede forhold. Alle ændringer af denne aftale offentliggøres på vores websted. Din fortsatte brug af vores services udgør din accept af de ændrede vilkår.

6.2 Hvis du ikke accepterer en ændring, kan du anmode om, at dit domænenavn annulleres eller overføres til en anden godkendt registrator, og acceptere, at en sådan annullering eller overførsel vil være din eneste beføjelse, hvis du ikke vil overholde ændringer i denne aftale eller andre relaterede og/eller gældende aftaler.

7. Fornyelse og tab af domænenavn

7.1 Vi fornyr registreringen af generiske topdomæner ("gTLD"), inden de udløber, forudsat at du betaler de gældende gebyrer.

7.2 Inden domænenavnet ophører, underretter vi domænets registrant to gange med vejledning til at forny domænenavnet. Den første varsling sendes via e-mail ca. en måned før udløb. Den anden varsling sendes via e-mail ca. en uge forud for udløb. Hvis en domæneregistrering ikke fornys herefter inden for fem dage efter udløb, sender vi yderligere en varsling om udløb til domænets registrant med vejledning til at genoprette domænenavnet.

7.3 Vi sender udløbsvarslerne via e-mail til domæneregistranten på det sprog, som registreringsaftalen er indgået på. Alle oplysninger i forbindelse med udløbsdato, domænefornyelse og den anbefalede handling står i e-mailmeddelelsen.

7.4 Vi tilbyder en redemption-periode på 30 dage efter udløbet af et gTLD. Vi kan genoprette domænet på anmodning fra domænets registrant i redemption-perioden. Prisen for genoprettelse af domænet fremgår af vores prisliste.

7.5 Hvis du ikke fornyr domæneregistreringen i redemption-perioden, accepterer du, at du har opgivet domænenavnet, og at det kan sælges og registreres af en tredjepart.

8. Gældende politikker og tvist om domænenavn

8.1 Du accepterer, at du er bundet af alle ICANN’s politikker og alle politikker tilhørende relevante registeroperatører, herunder, men ikke begrænset til, Uniform Rapid Suspension Procedure ("URS") ogThe Uniform Domain Name Dispute Resolution policy ("UDRP"). ICANN kan ændre disse regler når som helst.

8.2 Hvis en tredjepart udfordrer registreringen eller reservationen af dit domænenavn, er du omfattet af bestemmelserne i den politik om tvister, som det relevante register har vedtaget.

8.3 Hvis vi bliver gjort opmærksom på, at en klage er blevet indgivet hos en juridisk eller administrativ instans i forbindelse med et domænenavn, kan vi efter eget skøn suspendere domænenavnet og muligheden for at ændre registreringen indtil:

a. vi anmodes om at gøre dette af den juridiske eller administrative instans, eller
b. vi modtager en meddelelse fra begge parter om, at tvisten er blevet bilagt.

9. Suspendering og annullering

9.1 Vi kan efter eget skøn suspendere eller annullere din domænenavnsregistrering:

a. hvis du overtræder denne aftale;
b. hvis du undlader at betale eller afgive korrekte kontakt- eller faktureringsoplysninger;
c. i tilfælde af at der var en fejl i registreringsprocessen for et sådant domænenavn;
d. hvis det er påkrævet af ICANN eller en registeroperatør;
e. for at beskytte integriteten og stabiliteten hos one.com og relevante registre;
f. for at overholde gældende lovgivning, statslige regler, anmodninger om retshåndhævelse og retskendelser;
g. i overensstemmelse med bilæggelse af tvister eller
h. for at undgå ethvert civilt eller strafferetligt ansvar.

10. Overførsel af ejerskab

10.1 Den person, der står anført som registrant i WHOIS, er den "Registrerede navneindehaver". Den person, der navngives som administrativ kontaktperson på det tidspunkt, hvor den aktuelle konto blev sikret, betragtes som udpeget af registranten til at administrere domænenavnet. Hvis registranten ikke også er ejeren af det webhotel, som er registreret hos one.com, kan administrationen kun foretages ved at sende en anmodning på skrift til one.com med det korrekte ID. Du accepterer, at før du overfører ejerskabet af domænenavnet til en anden person ("erhververen"), skal denne person give sin skriftlige accept af at være bundet af alle vilkår og betingelser i denne aftale. Hvis erhververen ikke kan være bundet på rimelig vis (efter one.coms eget skøn) af vilkårene og betingelserne i denne aftale, er en sådan overførsel ugyldig.

Misligholdelse

11.1 Du accepterer, at manglende overholdelse af en bestemmelse i denne aftale eller en ICANN- eller registerpolitik eller -regel kan betragtes af os som en væsentlig misligholdelse, og at vi i så fald kan sende en skriftlig meddelelse til dig, der beskriver misligholdelsen. Hvis du ikke inden for femten (15) kalenderdage efter en sådan meddelelse dokumenterer på en måde, der er tilfredsstillende for os, at du ikke har misligholdt nogen forpligtelser i denne aftale, kan vi opsige aftalen og slette registreringen af domænenavnet. En sådan misligholdelse kan ikke undskyldes med, at vi ikke reagerede tidligere på misligholdelsen eller andre misligholdelser fra din side.

12. Skadesløsholdelse

12.1 Du accepterer at forsvare, godtgøre og skadesløsholde one.com, ICANN, de relevante registre og deres respektive direktører, ledere, medarbejdere, agenter, affilierede selskaber og kontraktarbejdere fra alle forpligtelser, krav og udgifter, herunder advokatsalærer der opstår i forbindelse med

a. din registrering og brugen af det registrerede domænenavn;
b. brugen af domænenavnet i strid med denne aftale; eller
c. din overtrædelse af en tredjeparts rettigheder, herunder immaterielle rettigheder.

12.2 Dette krav om skadesløsholdelse gælder også efter ophøret eller udløbet af denne aftale.

13. Privatlivspolitik

13.1 De oplysninger, der indsamles om dig, er omfattet af vilkårene i vores Privatlivspolitik, som hermed inkorporeres. Du finder vores Privatlivspolitik her. Når du indgår en aftale med os, accepterer du vores behandling af data som beskrevet i vores Privatlivspolitik.

13.2 Vi vil ikke behandle personoplysninger, som vi får fra dig, på en måde, der er uforenelig med formålene og de øvrige begrænsninger i vores Privatlivspolitik, og vi vil tage rimelige forholdsregler for at beskytte personlige oplysninger mod tab, misbrug, uautoriseret adgang eller videregivelse, ændring eller ødelæggelse.

13.3 Registrering af et domænenavn kræver, at dine oplysninger deles, helt eller delvist, med den relevante registeroperatør og med ICANN. Disse oplysninger skal, jf. ICANN, være offentligt tilgængelige via WHOIS, og registeroperatøren kan også blive pålagt at gøre disse oplysninger offentligt tilgængelige via WHOIS. Både one.com og registeroperatøren kan blive pålagt at arkivere disse oplysninger hos en deponeringsservice fra en tredjepart. Du giver samtykke og tilladelse til alle sådanne påkrævede offentliggørelser.

13.4 Du erklærer og garanterer, at hvis du afgiver oplysninger om en tredjepart, så har du meddelt tredjeparten om de påkrævede offentliggørelser og formålet med offentliggørelserne, og at du har fået tredjepartens samtykke til en sådan offentliggørelse.

13.5 ICANN kan oprette eller ændre retningslinjer, begrænsninger eller krav i relation til mængden og typen af de oplysninger, som one.com skal gøre offentligt tilgængelige eller tilgængelige over for private entiteter, og den måde, hvorpå sådanne oplysninger gøres tilgængelige.

14. Ansvarsfraskrivelse

14.1 Bortset fra de udtrykkelige garantier i denne aftale, giver vi ikke andre garantier af nogen art, hverken udtrykkelige, stiltiende, lovbestemte eller på anden måde, herunder garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkelse. Vi er ikke ansvarlig for eller hæfter for sletning eller manglende lagring af indhold og anden kommunikation, der vedligeholdes eller sendes gennem brugen af servicen til registrering af domænenavne. Vi garanterer ikke, at servicen til registrering af domænenavne er fejlfri og fungerer uafbrudt. Servicen til registrering af domænenavne er ikke beregnet til aktiviteter med høj risiko.

15. Tilbagekaldelse

15.1 Vi forbeholder os retten til efter eget skøn at afvise, annullere, suspendere, overføre eller redigere en registrering af et domænenavn for at rette en fejl, beskytte integriteten og stabiliteten i virksomheden og relevante registre for at overholde gældende lovgivning, statslige regler eller krav, anmodninger om retshåndhævelse, i overensstemmelse med bilæggelse af en tvist eller for at undgå ethvert civilt eller strafferetligt ansvar. Du accepterer, at vi ikke kan holdes ansvarlig for tab eller skader, der kan skyldes vores afvisning af at registrere eller annullere, suspendere, overføre eller redigere din domænenavnsregistrering.

16. Bureau

16.1 Hvis du har til hensigt at licensere brugen af et domænenavn til en tredjepart, er du ikke desto mindre den registrerede domæneejer og er derfor ansvarlig for at angive dine egne kontaktoplysninger samt oplyse om og opdatere oplysningerne om den korrekte tekniske og administrative kontaktperson for at fremme rettidig løsning af problemer, der måtte opstå i forbindelse med domænet. Du accepterer, at du er ansvarlig for skader forårsaget af misbrug af domænet, medmindre du straks afslører identiteten på licenstageren over for den part, der giver dig rimelige beviser på strafbare handlinger. Du garanterer også, at en eventuel tredjepart accepterer vilkårene og betingelserne i denne aftale.

17. Ansvarsbegrænsning

17.1 Du accepterer, at hele one.coms ansvar og din eneste beføjelse i forbindelse med den eller de services, der er omfattet af denne aftale, og enhver overtrædelse af denne aftale udelukkende er begrænset til det beløb, du betalte for den indledende registrering af dit domænenavn. one.com og dets direktører, medarbejdere, affilierede selskaber, datterselskaber, agenter og tredjepartsudbydere, ICANN og de relevante registre kan ikke holdes ansvarlig for nogen direkte, indirekte, tilfældige, specielle eller følgeskader, der skyldes brugen af eller manglende brug af vores services, eller for omkostningerne ved brug af alternative services. Vores ansvar er begrænset i det omfang, som loven tillader det. Vi fralægger os ethvert ansvar for tab eller ansvar som følge af, men ikke begrænset til:

a. tab eller ansvar som følge af forsinket adgang eller afbrydelser af adgang,
b. tab eller ansvar som følge af manglende eller forkert levering af data;
c. tab eller ansvar som følge af force majeure;
d. tab eller ansvar som følge af uautoriseret brug eller misbrug af dit konto-id eller din adgangskode;
e. tab eller ansvar som følge af fejl, forsømmelser eller fejlinformation i forbindelse med den eller de services, der er omfattet af denne aftale;
f. tab eller ansvar som følge af afbrydelse af din service. Du accepterer, at vi ikke kan holdes ansvarlig for tab i forbindelse med registreringen og brugen af dit domænenavn eller for afbrydelser af din virksomhed eller nogen indirekte, specielle eller hændelige skader eller følgeskader (herunder tabt fortjeneste), uanset søgsmålsform, hverken i henhold til kontrakt, pga. skadevoldende handling (herunder forsømmelse) eller på anden måde, også selvom vi er blevet gjort opmærksom på muligheden for sådanne skader.

18. Intet afkald

18.1 Vores manglende evne til at kræve, at bestemmelserne heri overholdes, berører ikke vores fulde ret til at kræve til enhver tid, at bestemmelserne overholdes; ligeledes skal et afkald fra os på at gøre misligholdelse gældende i forbindelse med en af bestemmelserne heri ikke betragtes som afkald på selve bestemmelsen.

20. Meddelelser

20.1 Alle meddelelser skal ske på skrift og stiles til den anden parts primære kontaktperson. E-mailadressen for meddelelser til one.com er support@dk.one.com. Meddelelser til dig sendes til den e-mailadresse, som du har oplyst i WHOIS-registreringen. Alle meddelelser, der sendes via e-mail, anses for gyldigt og effektivt leveret på datoen for meddelelsen, hvis denne dato er en hverdag, og leveringen skete inden kl. 16.00. I modsat fald betragtes meddelelsen som leveret den næstkommende hverdag.

22. Juridisk myndig

22.1 Du bevidner, at du er juridisk myndig til at indgå denne aftale.

23. Uoverensstemmelser med ICANN- eller register-politikker

23.1 I tilfælde af at denne aftale ikke stemmer overens med vilkår, betingelser, politikker eller procedurer tilhørende ICANN eller det relevante register, er vilkårene, betingelserne, politikkerne eller procedurerne tilhørende ICANN eller det relevante register gældende.

24. Force Majeure

24.1 Ingen af parterne kan holdes ansvarlig for manglende eller forsinket udførelse i det omfang, det skyldes omstændigheder uden for parternes rimelige kontrol.

25. Fuldstændighed

25.1 Denne aftale erstatter alle andre aftaler mellem parterne vedrørende aftalens emne. Når parterne indgår denne aftale, har ingen af parterne påberåbt sig og ingen af parterne har nogen rettigheder baseret på erklæringer, repræsentationer eller garantier (uanset om det er sket uagtsomt eller i god tro), som ikke udtrykkeligt fremgår af denne aftale. URL-vilkårene, der ændres fra tid til anden, medtages via denne henvisning i aftalen. one.com kan erstatte en URL i denne aftale med en opdateret URL.

26. Uafhængighed

26.1 Hvis en bestemmelse eller del af denne aftale er ugyldig, ulovlig eller uden retskraft, forbliver alle andre bestemmelser i aftalen i kraft.

27. Fremherskende sprog

27.1 I tilfælde af at du læser denne aftale på et andet sprog end engelsk, anerkender og accepterer du, at den engelske sprogversion af aftalen har forrang i tilfælde af uoverensstemmelser eller modsigelser i fortolkningen eller oversættelsen.

28. Gældende lovgivning

28.1 Denne aftale er underlagt og fortolkes og håndhæves i overensstemmelse med dansk lovgivning uden hensyntagen til lovvalgsregler. søgsmål i forbindelse med denne aftale anlægges i København, Danmark, og du giver dit uigenkaldelige samtykke til disse domstoles jurisdiktion.

29. Ekstra registerkrav

29.1 TLD’er.Følgende bestemmelser gælder domænenavne, du registrerer via one.com hos forskellige registre.

30. Sikkerhedsforanstaltninger for regulerede topdomæner (TLD)

30.1 Når Registranten registrerer et reguleret TLD, accepterer denne at indsamle og vedligeholde følsomme, sundhedsmæssige og økonomiske data mhp. at implementere rimelige og passende sikkerhedsforanstaltninger, svarende til udbuddet af disse tjenester, som defineret via den gældende lovgivning.

31. Sikkerhedsforanstaltninger for stærkt regulerede topdomæner (TLD)

31.1 Når Registranten registrerer et stærkt reguleret TLD, accepterer denne at besidde alle nødvendige autorisationer, dokumenter, licenser og/eller andre relaterede legitimationsoplysninger mhp. deltagelse i sektoren, som er forbundet med sådant stærkt reguleret TLD; og

31.2 Indberette eventuelle væsentlige ændringer mht. gyldigheden af Registrantens autorisationer, dokumenter, licenser og/eller andre relaterede legitimationsoplysninger mhp. deltagelse i sektoren, som er forbundet med det stærkt regulerede TLD mhp. at sikre, at Registranten fortsat følger de relevante regler og licenskrav og generelt udfører sine aktiviteter til fordel for de forbrugere, han/hun tjener.