Jako podporu firmám zasaženým situací kolem Covid-19 nabízí one.com domény .one a Webshop všem zákazníkům zdarma.

Využít nabídky

Smlouva o registraci domény u one.com

1. Smlouva

1.1 Tato smlouva o registraci domény (dále jen „Smlouva“) se uzavírá mezi společností one.com A/S (dále jen „one.com“, „my“, „nás“, „naše“ nebo „Registrátor“) a vámi - tedy osobou, která si naším prostřednictvím registruje doménu (dále jen „vy“, „vaše“ nebo „Žadatel o registraci“). Využíváním našich služeb dáváte najevo svůj souhlas se všemi podmínkami této smlouvy.

2. Registrace doménového jména

2.1 V rámci procesu registrace doménového jména jste povinni nám poskytnout přesné, pravdivé a spolehlivé kontaktní údaje, včetně následujících:

a. Celé jméno a poštovní adresa držitele doménového jména;
b. Název primárního názvového serveru a sekundárních názvových serverů pro doménové jméno;
c. Jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo a faxové číslo (pokud existuje) administrativní kontaktní osoby pro doménové jméno;
d. Jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo a faxové číslo (pokud existuje) kontaktní osoby pro fakturaci pro doménové jméno; a
c. Jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo a faxové číslo (pokud existuje) technické kontaktní osoby pro doménové jméno.

2.2 Nezaručujeme vám, že si budete moci požadované doménové jméno zaregistrovat, a to ani v případě, že váš systém ukazuje, že je dané doménové jméno dostupné.

2.3 Doménové jméno bude považováno za aktivní, když příslušný registr akceptuje žádost o registraci doménového jména a aktivuje registraci nebo obnovení doménového jména.

2.4 Neodpovídáme za jakékoli nepřesnosti nebo chyby při procesu registrace nebo obnovení doménového jména.

2.5 Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že registrací nebo rezervací zvoleného doménového jména nezískáváte imunitu proti případným námitkám vztahujícím se k registraci, rezervaci nebo používání doménového jména.

3. Vaše vyjádření

3.1 Žádostí o registraci doménového jména, nebo tím, že nás požádáte o zachování či obnovu vaší registrace doménového jména, tímto vyjadřujete a zaručujete nám, že

a. veškerá tvrzení, která jste nám poskytli v souvislosti s registrací, zachováním nebo obnovením registrace doménového jména, jsou úplná a pravdivá;
b. podle vašeho nejlepšího vědomí a svědomí registrace doménového jména a způsob, jakým bude doménové jméno přímo nebo nepřímo používáno, nenarušuje práva třetích stran ani do nich nijak nezasahuje;
c. nebudete se podílet na šíření malwaru, škodlivých botnetů, na phishingu, pirátství, porušování práv k ochranným známkám nebo k duševnímu vlastnictví, na podvodných nebo nekalých praktikách, falšování nebo na jiných činnostech, které jsou v rozporu s platnými zákony;
d. nebudete používat doménové jméno k porušování zásad ICANN nebo registru, platných zákonů nebo nařízení, ani k porušování zákonem daných práv jiných osob;
e. v případě změny údajů opravíte a aktualizujete příslušné údaje do sedmi (7) dnů;
f. odpovíte do patnácti (15) dnů na veškeré dotazy ohledně pravdivosti kontaktních detailů, uvedených při registraci vašeho doménového jména.
vaše doména bude přenesena v uzamčeném stavu, aby se předešlo neoprávněným změnám.

3.2 Berete na vědomí a potvrzujete, že porušením vašich ujištění se dopouštíte zásadního porušení této smlouvy a že na základě tohoto porušení jsme oprávněni tuto smlouvu okamžitě po takovém porušení vypovědět a/nebo registraci doménového jména bez jakékoli náhrady a upozornění pozastavit a/nebo zrušit.

4. Poplatky

4.1 Souhlasíte s tím, že nám budete jako protihodnotu za naše služby platit příslušné poplatky za služby. Naše poplatky najdete na této stránce. Tyto poplatky jsou fakturovány registrovanému vlastníkovi webového prostoru u one.com.

4.2 Za žádné poplatky uvedené v této části se neposkytuje náhrada, a to ani v případě, že svou registraci domény pozastavíte, zrušíte nebo převedete před koncem registrační doby.

5. Doba platnosti

5.1 Tato smlouva zůstává v platnosti po celou dobu platnosti registrace vašeho doménového jména, kterou si zvolíte, zaznamenáte a zaplatíte při registraci doménového jména. Pokud byste se rozhodli obnovit nebo jiným způsobem prodloužit dobu platnosti vaší registrace doménového jména, platnost této smlouvy se odpovídajícím způsobem prodlouží. Pokud byste doménové jméno převedli nebo pokud by bylo převedeno kvůli jinému registrátorovi, podmínky této smlouvy zaniknou.

6. Změny této smlouvy

6.1 Souhlasíte s tím, že můžeme tuto smlouvu nebo jakékoli jiné související a/nebo platné smlouvy, pokud je to nutné ke splnění našich smluv s ICANN, registrem nebo jakýmkoli jiným subjektem či jejich požadavků, nebo pokud je to nutné kvůli změně okolností. Všechny dodatky k této smlouvě budou publikovány na našem webu. Dalším využíváním našich služeb vyjadřujete souhlas s těmito změněnými podmínkami.

6.2 Pokud s jakoukoli z provedených změn nesouhlasíte, můžete si zažádat o zrušení vašeho doménového jména nebo jeho převod k jinému akreditovanému registrátorovi. Souhlasíte přitom s tím, že toto zrušení nebo převod budou vaším jediným právním prostředkem, pokud nechcete být vázáni jakoukoli změnou této smlouvy nebo jiné související a/nebo platné smlouvy.

7. Obnovení a zánik doménového jména

7.1 Registraci generických domén nejvyššího řádu („gTLD“) obnovíme ještě před jejich vypršením, za předpokladu, že zaplatíte příslušné poplatky.

7.2 Před vypršením platnosti doménového jména zašleme žadateli o registraci dvakrát oznámení s pokyny ohledně obnovení doménového jména. První oznámení zašleme e-mailem přibližně jeden měsíc před vypršením platnosti. Druhé oznámení zašleme e-mailem přibližně jeden týden před vypršením platnosti. Pokud registrace doménového jména nebude obnovena během pěti let po vypršení platnosti, zašleme žadateli o registraci domény oznámení o vypršení platnosti s pokyny k obnovení doménového jména.

7.3 Oznámení o vypršení platnosti zasíláme žadateli o registraci e-mailem v jazyce registrační smlouvy. V tomto e-mailu s oznámením jsou obsaženy všechny relevantní informace ohledně data vypršení platnosti, obnovení domény a doporučeném postupu.

7.4 Po vypršení platnosti gTLD poskytujeme 30denní „redemption grace period“. Během tohoto období můžeme doménu na žádost registrátora obnovit. Poplatek za obnovení domény je uveden v našem ceníku.

7.5 Pokud si neobnovíte doménu během grace period, dáváte tím najevo, že jste se doménového jména vzdali, a že toto doménové jméno je uvolněno k prodeji a registraci pro třetí strany.

8. Platné zásady a spory ohledně doménových jmen

8.1 Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že pro vás budou závazné zásady konsenzu ICANN a veškeré zásady správce příslušného registru domén, včetně mimo jiné tzv. procesu urychleného pozastavení domén (Uniform Rapid Suspension Procedure, „URS“) a jednotných zásad řešení sporů ohledně doménových jmen (Uniform Domain Name Dispute Resolution, „UDRP“) ICANN může tato pravidla kdykoli změnit.

8.2 Pokud třetí strana napadne registraci nebo rezervaci vašeho doménového jména, musíte se řídit ustanoveními uvedenými v zásadách pro řešení sporů, které uplatňuje příslušný registr.

8.3 Pokud se dozvíme, že soudní nebo správní orgán podal stížnost ohledně doménového jména, můžeme dle svého vlastního uvážení pozastavit používání takového doménového jména a pozastavit možnost provádění úprav v registračních záznamech, dokud:

a. nám to nenařídí daný soudní nebo správní orgán, nebo
b. neobdržíme od obou stran oznámení o tom, že spor byl vyřešen.

9. Pozastavení a zrušení

9.1 Dle svého vlastního uvážení můžeme vaši registraci doménového jména pozastavit nebo zrušit v následujících případech:

a. pokud porušíte tuto smlouvu;
b. pokud nám nezašlete platbu nebo neposkytnete úplné a pravdivé kontaktní a fakturační údaje;
c. pokud během registračního procesu pro dané doménové jméno došlo k chybě;
d. pokud si to vyžádá ICANN nebo správce registru domén;
e. v zájmu ochrany integrity a stability one.com a jakéhokoli příslušného registru;
f. v zájmu dodržení platných zákonů, vládních nařízení, požadavků bezpečnostních složek a soudních příkazů;
g. v rámci procesu řešení sporů, nebo
h. abychom se vyhnuli občanskoprávní či trestněprávní odpovědnosti.

10. Převod vlastnictví

10.1 Osoba uvedená v registru WHOIS jako žadatel o registraci bude tzv. „Registrovaným držitelem jména“. Osoba, která je uvedená jako administrativní kontakt v době, kdy byl založen řídicí účet, bude považována za pověřenou osobu žadatele o registraci s oprávněním spravovat doménové jméno. Pokud však žadatel o registraci není zároveň vlastníkem webového prostoru, registrovaným u one.com, může být tato správa prováděna pouze na základě písemné žádosti s připojeným správným ID, adresované one.com. Souhlasíte s tím, že před převodem vlastnictví doménového jména na jinou osobu („Nabyvatel“) požádáte nabyvatele, aby písemně potvrdil, že bude dodržovat veškeré podmínky této smlouvy. Pokud nabyvatel odmítne přiměřené závazky dle této smlouvy (jak je stanoví společnost one.com dle svého uvážení), bude takový převod absolutně neplatný.

11. Porušení smlouvy

11.1 Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že pokud nedodržíte některé z ustanovení této smlouvy či některé ze zásad nebo pravidel ICANN nebo registru, může to být považováno za závažné porušení, na které vás písemně upozorníme a popíšeme jeho podstatu. Pokud do patnácti (15) kalendářních dnů od tohoto upozornění nezašlete dostatečně přesvědčivý důkaz o tom, že jste své závazky v rámci této smlouvy neporušili, můžeme smlouvu ukončit a vymazat registraci doménového jména. To, že jsme na vaše porušení této smlouvy z vaší strany nezareagovali dříve, nebo že jsme nezareagovali na vaše jiné porušení smlouvy, není důvodem k tomu, abyste toto porušení považovali za prominuté.

12. Odškodnění a beztrestnost

12.1 Souhlasíte s tím, že společnost one.com, ICANN, příslušné registry a jejich ředitele, úředníky, zaměstnance, zástupce, pobočky a smluvní partnery na vlastní náklady odškodníte a budete je chránit a bránit před jakýmikoli závazky, nároky, žalobami a výdaji, včetně poplatků za služby právního zástupce, které by jim mohly vzniknout v důsledku nebo v souvislosti:

a. vaší registrace a používání registrovaného doménového jména;
b. používání doménového jména způsobem, který porušuje tuto smlouvu; nebo
c. vašeho porušování práv třetích stran, včetně práv k duševnímu vlastnictví.

12.2 Tento závazek odškodnění a beztrestnosti zůstane v platnosti i po ukončení nebo vypršení platnosti této smlouvy.

13. Zásady ochrany osobních údajů

13.1 Informace shromážděné o vás podléhají našim zásadám ochrany osobních údajů, které jsou do této smlouvy začleněny ve formě odkazu. Naše zásady ochrany osobních údajů naleznete zde. Uzavřením smlouvy s námi akceptujete zpracování vašich dat, jak je popsáno v našich zásadách ochrany osobních údajů.

13.2 Osobní údaje, které od vás získáme, nebudeme zpracovávat způsobem, který by odporoval účelu a dalším omezením uvedeným v našich zásadách ochrany osobních údajů a podnikneme přiměřená opatření k tomu, abychom ochránili vaše osobní údaje před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem nebo zveřejněním, změnou nebo zničením.

13.3 Registrace doménového jména vyžaduje sdílení vašich údajů (všech nebo pouze některých) s příslušným správcem registru a s organizací ICANN. Dle požadavků ICANN musí být tyto údaje veřejně zpřístupněny v databázi WHOIS. Zveřejnění a zpřístupnění v databázi WHOIS může být vyžadováno i po správci registru. Společnost one.com i správce registru mohou mít povinnost archivovat tyto informace u třetí strany, poskytující jejich úschovu. Souhlasíte a dáváte svolení i s tímto povinným zveřejněním.

13.4 Potvrzujete a zaručujete, že v případě poskytování informací o třetí straně jste tuto třetí stranu informovali o povinných zveřejněních a jejich účelu a že jste od této třetí strany obdrželi souhlas se zveřejněním těchto údajů.

13.5 ICANN může vytvořit nebo upravit směrnice, omezení nebo požadavky, vztahující se k množství a typu údajů, které společnost one.com může nebo musí zpřístupnit veřejným nebo soukromým subjektům a ke způsobu, jakým mají být tyto údaje zveřejněny.

14. Odmítnutí záruk

14.1 Kromě výslovných záruk uvedených v této smlouvě neposkytujeme žádné další záruky, ani výslovné ani odvozené, zákonné nebo jiné, včetně záruky obchodovatelnosti, vhodnosti ke konkrétnímu účelu nebo právní nezávadnosti. Nejsme odpovědní ani povinní k náhradě škody za smazání určitého obsahu nebo nemožnosti jej uložit, ani za žádná sdělení uchovávaná nebo přenášená v rámci využívání služby registrace doménových jmen. Nezaručujeme, že služba registrace doménových jmen bude fungovat bez chyb a bez přerušení. Služba registrace doménových jmen není určena pro vysoce rizikové činnosti.

15. Zrušení

15.1 Vyhrazujeme si právo dle svého vlastního uvážení zamítnout, zrušit, pozastavit, převést nebo změnit jakoukoli registraci doménového jména z důvodu nápravy chyby, ochrany integrity a stability společnosti a příslušného registru, dodržení platných zákonů, vládních směrnic nebo nařízení, požadavků bezpečnostních složek, v souladu s jakýmkoli procesem řešení sporů, nebo abychom se vyhnuli občanskoprávní či trestněprávní odpovědnosti. Souhlasíte s tím, že vůči vám neponeseme odpovědnost za ztráty nebo škody, které vyplývají z našeho zamítnutí registrace nebo ze zrušení, pozastavení, převodu nebo změny vaší registrace doménového jména.

16. Zastoupení

16.1 Pokud byste měli v úmyslu poskytnout licenci na používání doménového jména třetí straně, mějte na paměti, že zůstáváte v záznamu stále držitelem domény, a tudíž jste povinni poskytnout své kompletní kontaktní údaje. Odpovídáte také za poskytnutí a aktualizaci správných technických a administrativních kontaktních údajů, které jsou potřebné k včasnému řešení jakýchkoli problémů, které mohou vyvstat v souvislosti s doménou. Přijímáte také odpovědnost za škody způsobené nesprávným či protiprávním používáním domény, pokud subjektu, který vám poskytl přiměřený důkaz o vzniklé škodě, promptně nezveřejníte identitu držitele licence. Dáváte také najevo, že si zajistíte souhlas třetí strany s dodržováním podmínek této smlouvy.

17. Omezení odpovědnosti

17.1 Souhlasíte s tím, že jediným závazkem společnosti one.com a vaším jediným a výhradním prostředkem nápravy vzhledem k jakýmkoli službám poskytovaným v rámci této smlouvy a vzhledem k jakémukoli porušení této smlouvy je částka, kterou jste zaplatili za počáteční registraci vašeho doménového jména. Společnost one.com a její ředitelé, zaměstnanci, pobočky, dceřiné společnosti, zástupci a externí poskytovatelé, ICANN a příslušné registry nemají povinnost nahradit jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní nebo následné škody, které vyplývají z používání nebo nemožnosti používat naše služby, ani náklady na pořízení náhradní služby. Naše odpovědnost je omezena pouze v rozsahu daném zákonem. Zříkáme se odpovědnosti nebo povinnosti náhrady veškerých škod nebo ztrát, včetně mimo jiné:

a. škod nebo ztrát vyplývajících z prodlení při přístupu nebo přerušení přístupu;
b. škod nebo ztrát vyplývajících z nepřenesení nebo chybného přenesení dat;
c. škod nebo ztrát vyplývajících ze zásahu vyšší moci;
d. škod nebo ztrát vyplývajících z neoprávněného použití nebo zneužití vašeho identifikátoru účtu nebo hesla;
e. škod nebo ztrát vyplývajících z chyb, opomenutí nebo nesprávných údajů v informacích nebo službách poskytovaných v rámci této smlouvy;
f. škod nebo ztrát vyplývajících z přerušení vaší služby. Souhlasíte s tím, že neponeseme odpovědnost za ztrátu registrace a používání vašeho doménového jména, za přerušení obchodní činnosti nebo za jakékoli nepřímé, zvláštní, náhodné nebo následné škody jakéhokoli druhu (včetně ušlého zisku) bez ohledu na formu opatření, tj. za škody plynoucí ze smlouvy, přestupku (včetně nedbalosti) nebo jiné, a to i v případě, že jsme byli na možnost vzniku těchto škod upozorněni.

18. Vyloučení zřeknutí se práv

18.1 Pokud po vás někdy nebudeme vyžadovat plnění některého z ustanovení této smlouvy, neznamená to, že bychom se vzdávali práva vyžadovat toto plnění do budoucna. Stejně tak pokud někdy nebudeme postihovat porušení některého z ustanovení této smlouvy, nesmí to být vykládáno tak, že se vzdáváme celého ustanovení.

20. Oznámení

20.1 Veškerá oznámení musí mít písemnou formu a musí být adresována primární kontaktní osobě druhé strany. E-mail pro zasílání oznámení společnosti one.com je support@uk.one.com . Oznámení určená pro vás budou zasílána na e-mailovou adresu, kterou jste zadali v záznamu WHOIS. Veškerá e-mailová komunikace bude považována za platnou a účinnou k datu, kdy byla uskutečněna, pokud je tímto datem pracovní den a pokud byl e-mail doručen před 16:00 hod. středoevropského času. V opačném případě bude sdělení považováno za doručené další pracovní den.

22. Zákonný věk

22.1 Potvrzujete, že jste dosáhli zákonného věku potřebného k platnému uzavření této smlouvy.

23. Rozpor se zásadami ICANN nebo registru

23.1 V případě, že tato smlouva bude v rozporu s jakoukoli podmínkou, zásadou nebo postupem ICANN nebo příslušného registru, má přednost podmínka, zásada nebo postup ICANN nebo příslušného registru.

24. Vyšší moc

24.1 Žádná ze stran neponese odpovědnost za neplnění nebo prodlevu v plnění, pokud tyto byly způsobeny okolnostmi, které nemohla dotyčná strana nijak přiměřeně ovlivnit.

25. Celistvost

25.1 Tato smlouva nahrazuje všechny ostatní smlouvy mezi stranami, vztahující se k jejímu předmětu. Uzavřením této smlouvy žádná ze stran nepočítá s opravným prostředkem, založeným na jakémkoli prohlášení, vyjádření nebo záruce (ať už učiněném z nedbalosti či nevědomosti), s výjimkou těch, které byly výslovně stanoveny v této smlouvě, ani jej nebude uplatňovat. Podmínky na URL adrese (a jejich příležitostné aktualizace) jsou začleněny do této smlouvy formou odkazu. one.com může jakoukoli URL adresu v této smlouvě nahradit aktualizovanou URL adresou.

26. Oddělitelnost

26.1 Pokud je některá z podmínek nebo součástí této smlouvy neplatná, nelegální nebo nevymahatelná, zbývající části smlouvy zůstávají v platnosti.

27. Hlavní jazyk

27.1 Pokud čtete tuto smlouvu v jiném jazyce než v angličtině, souhlasíte a potvrzujete, že v případě nekonzistencí nebo rozporů v interpretaci nebo překladu bude mít přednost anglická jazyková verze.

28. Rozhodné právo

28.1 Tato smlouva se řídí Dánskými zákony a bude v souladu s nimi vykládána a prosazována, bez ohledu na pravidla pro volbu práva. jakékoli právní kroky v souvislosti s touto smlouvou musí být podniknuty v Kodani, Dánsku. tímto dáváte neodvolatelný souhlas s jurisdikcí těchto soudů.

29. Další požadavky registru

29.1 Domény TLD. Následující doplňková ustanovení se vztahují k doménovým jménům, která si zaregistrujete prostřednictvím one.com u různých registrů.