Vårfeber: 3 månader gratis hosting-provperiod + domäner med upp till 90% rabatt första året jämfört med år 2. **

Köp nu
.com
$ 3.99 $ 26.99 /1:a året
.one
$ 1.99 $ 16.99 /1:a året

Logga in

Kontrollpanel Webbmail Hemsideprogram Webbshop File Manager WordPress

Särskilda villkor – kampanjerbjudanden

På den här sidan finns de villkor som gäller för kampanjerbjudanden. Läs igenom dessa särskilda villkor tillsammans med våra övriga villkor och integritetsmeddelandet, som finns här, eftersom de innehåller information om och restriktioner för våra kampanjerbjudanden samt uppgifter om vad som händer efter att kampanjerbjudandet löpt ut.

1. Inledning

One.coms kampanjerbjudanden (vart och ett ”kampanjerbjudande”) görs tillgängliga av One.com Group AB (”One.com”) och omfattas av de allmänna villkoren (”One.com-villkoren”) och dessa särskilda villkor (”villkoren för kampanjerbjudanden”).

Varje kampanjerbjudande görs tillgängligt i samband med en form av abonnemang (så som det definieras i One.com-villkoren) och är föremål för erbjudandet så som det tillkännages (”tjänsten”).

I händelse av avvikelser mellan dessa villkor för kampanjerbjudanden och One.com-villkoren ska de förstnämnda ges tolkningsföreträde för varje enskilt kampanjerbjudande.

2. Kampanjerbjudandet

Varje enskilt kampanjerbjudande ger tillgång till den tjänst som tillkännages och

a) till det eventuella pris som angetts

b) under en inledande introduktionsperiod – i enlighet med vad som vidare beskrivs i avsnitt 5 av dessa villkor – med början från det ögonblick då du bekräftar att du godtar det tillkännagivna kampanjerbjudandet genom att skicka in giltiga betalningsuppgifter som godtas av One.com (”kampanjperioden”).

Genom att skicka in betalningsuppgifter bekräftar du att du godtar i) det tillkännagivna kampanjerbjudandet, ii) dessa villkor för kampanjerbjudanden och iii) One.com-villkoren. Alla uppgifter som samlas in av One.com i samband med ett kampanjerbjudande kommer att behandlas och användas i enlighet med vår integritetspolicy. Såvida inget annat tillkännages ger kampanjerbjudanden ingen tillgång till tredje parters produkter (inklusive programvara) eller tjänster.

3. Kriterier

För att kvalificeras för ett kampanjerbjudande måste användare uppfylla samtliga följande villkor (var och en ”kvalificerade användare”):

a) Såvida du inte abonnerar på ett kampanjerbjudande som tillkännages som öppet för tidigare abonnenter på en tjänst måste du vara en ny abonnent på alla former av tjänsten och inte vid något tidigare tillfälle ha abonnerat på, eller godtagit en provperiod för, en tjänst.

b) Om du abonnerar på ett kampanjerbjudande som tillkännages som öppet endast för tidigare abonnenter på en tjänst måste du ha varit abonnent på ifrågavarande tjänst (så som den tillkännages). Vidare måste detta tidigare abonnemang ha löpt ut innan det angivna datumet.

c) Såvida inget annat anges måste du tillhandahålla ett giltigt, aktuellt och av One.com godkänt betalningssätt.

Användare som uppfyller kriterierna äger rätt att godta ett kampanjerbjudande en gång – tidigare användare får inte lösa in erbjudandet på nytt.

4. Tillgänglighet

Kampanjerbjudandet måste godtas innan eventuellt tillämpligt angivet utgångsdatum. Med undantag för fall där det förbjuds enligt lag förbehåller sig One.com rätten att när som helst och oavsett skäl modifiera, tillfälligt avbryta eller avsluta kampanjerbjudandet. Under sådana omständigheter kommer vi inte att tillåta några efterföljande registreringar för kampanjerbjudandet.

För att förhindra missbruk av våra kampanjaktiviteter förbehåller vi oss rätten att begränsa erbjudandena till 10 produkter per kund till rabatterat pris. Efter denna kvantitetsgräns debiteras produkter till icke-rabatterade listpriser.

5. Varaktighet och uppsägning

För alla kampanjerbjudanden ska motsvarande kampanjperiod löpa under angiven period med förbehåll för avsnitt 2 ovan.

Såvida du inte säger upp ett kampanjerbjudande innan kampanjperiodens utgång blir du automatiskt en återkommande abonnent på den typ av tjänst som du valde att registrera dig för inom ramen för kampanjerbjudandet. Det vid tidpunkten aktuella abonnemangspriset dras automatiskt från det betalningssätt som du tillhandahöll. Alla tidsbegränsade funktioner i den aktuella tjänsten reduceras med kampanjperiodens längd.

Exempel: Om en kampanjperiod inkluderar som ett villkor ett domänabbonemang på tolv (12) månader och ifrågavarande kampanjerbjudande är giltigt i tre (3) månader kommer abonnemanget på både domänen och tjänsten vid kampanjperiodens utgång att förnyas i ytterligare nio (9) månader till det vid tidpunkten aktuella priset.

Om du säger upp ett kampanjerbjudande under kampanjperioden förlorar du tillgången till tjänsten och ditt konto, inklusive alla uppgifter eller data som legat hos One.com, kommer att raderas i slutet av kampanjperioden. Du genomför uppsägningen genom att logga in på ditt konto via kontrollpanelen och följa anvisningarna här. Vidare kan avgifter tillkomma efter kampanjperioden för att bibehålla en eventuell domän som du registrerar i samband med tjänsten.